Průzkum znečištění v objektu bývalého skladu pesticidů v Lubech potvrdil kontaminaci podlah a omítek v budově a kontaminaci podzemních vod. Analýza doporučila i dekontaminaci objektu. Výslednou zprávu představili veřejnosti zástupci města Klatovy a společnosti Dekonta, a. s., která analýzu vypracovala, ve čtvrtek večer v malém sále klatovského kulturního domu. Zadavatelem analýzy bylo město Klatovy a financoval ji Plzeňský kraj.


Znečištění pesticidy


Usedlost v Lubech byla do počátku devadesátých let využívana jako sklad pesticidů pro zemědělské účely, v restituci byl potom objekt vrácen potomkům původních majitelů, kteří jej darovací a kupní smlouvou převedli do majetku manželů Rychtaříkových. V roce 1995 bylo průzkumem firmy MEGA, a.s., zjištěno, že část budovy je kontaminována organochlorovými látkami (organické látky obsahující chlor, například DDT).


„Byla potvrzena kontaminace budovy pesticidy a ropnými látkami,“ uvedl zástupce Dekonty Vojtěch Musil. „Koncentrace pesticidů v podzemní vodě u několika studen převyšují přípustnou koncentraci, voda z těchto zdrojů není pitná. Kontaminovaná oblast podzemní vody zasahuje zhruba sto metrů východně od objektu a kopíruje směr odtoku podzemní vody směrem k Drnovému potoku, ve kterém ovšem kontaminace zjištěna nebyla. Další rozšiřování znečištěné oblasti ve směru proudění podzemní vody nelze předpokládat. Kontaminace zemin je celkově nízká. Uvnitř objektu jsme zjistili v několika místnostech vysokou kontaminaci podlah, ve vzorcích odebraných ze stěn byla obvykle koncentrace sledovaných látek o několik řádů nižší. V několika místnostech a v zeminách v prostoru dvora bylo potvrzeno i znečištění ropnými látkami,“ doplnil Musil.


Likvidace znečištění


Podle zprávy hrozí zdravotní riziko při pití vody z kontaminovaných zdrojů nebo při dlouhodobé práci v objektu (řádově desítky let). Zpráva doporučila likvidaci znečištění. „Na přechodnou dobu je nutné zabezpečit objekt tak, aby dovnitř nezatékala srážková voda a nevymývala kontaminanty do okolí, vlastní sanaci lze provést odstraněním podlah do hloubky zhruba 15 cm a části omítek. Kontaminovaný objekt by také měl být opatřen výstražnými cedulemi upozorňujícími na přítomnost toxických látek,“ doporučil Musil.


Odhad ceny prací se podle zprávy pohybuje zhruba od čtyřech do šesti milionů korun. Majitel může v současné době požádat o dotaci z EU i jako soukromá osoba. „Jsme připraveni pomoci s podáním žádosti o dotaci, ovšem vzhledem k tomu, že objekt je v soukromém vlastnictví, nemůžeme sanaci financovat. Město navíc za znečištění nenese vinu,“ uvedl starosta Klatov Rudolf Salvetr.

Co je DDT

Jeden z nejstarších prostředků na hubení škůdců. Od sedmdesátých let minulého století se postupně přestává požívat, v Československu je zakázáno v roce 1974. Řada afrických a asijských zemí DDT stále používá. DDT způsobuje poruchy plodnosti a je karcinogenní. V přírodě se nerozkládá, usazuje se ve tkáních živočichů.