Čeští a němečtí botanici zahájili rozsáhlý výzkum šumavské flóry. Projekt zúročí dlouhou historii jejího výzkumu a představí široké veřejnosti prostřednictvím webové aplikace všechny šumavské rostliny. „Výzkum květeny má sice na obou stranách hranice dlouhou tradici, ale celková syntéza narážela na odlišné metodické přístupy v jednotlivých zemích. Svou roli v minulosti sehrálo také omezení spolupráce vinou politické situace a jazykové bariéry. Hlavní přínos projektu spatřujeme v propojení poznatků a jejich snadné sdílení do budoucna,“ vysvětluje odborný garant projektu Milan Štech z Katedry botaniky Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

MAPUJÍ VZÁCNÉ A OHROŽENÉ DRUHY

V rámci projektu budou aktualizovány údaje o výskytu jednotlivých druhů rostlin. Hlavní pozornost se zaměří na druhy vzácné a ohrožené. Nově získané informace o aktuálním ohrožení a ekologických nárocích budou základem pro vytvoření seznamu ohrožených rostlin Šumavy a pro rozhodování o způsobu ochrany druhů a ekosystémů, na které jsou vázány. V rámci projektu budou provedeny i aktivní ochranářské zásahy na podporu populací nejohroženějších druhů. „Projekt se ale zabývá se i druhy běžnějšími. Zvláštní pozornost je věnována skupinám kritickým, které vyžadují studium za pomoci klasických i moderních biologických metod. Na výzkumu se podílí velké množství špičkových odborníků z oboru,“ říká odborný garant projektu za Správu NP Šumava Romana Roučková.

DVOJNÍCI

V letošním roce se výzkum zaměřil mimo jiné na zmapování rozšíření dvojníků: druhů, které jsou si na první pohled velmi podobné a proto jsou často zaměňovány. Příklady takových dvojníků jsou druhy z dobře známých rodů plicník, kopretina nebo zvonek. Výzkum zodpovídá dosud nezodpovězené otázky a odhaluje zajímavé rozdíly v rozšíření těchto dvojníků, které odrážejí historické šíření rostlin na Šumavu i odlišné ekologické nároky jednotlivých druhů.

Výskyt všech šumavských rostlin bude prezentován na společné česko-německé webové stránce formou síťových map rozšíření v horském stupni Šumavy. Jednotlivé rostliny budou představeny na fotografiích z území Šumavy a dvoujazyčnými charakteristikami jejich ekologických nároků, ohrožení, významu a historie nálezu v území. Výsledky budou představeny na plánované výstavě i informačních tabulích pro návštěvníky Šumavy a to vše v nadcházejících dvou letech.