Ovlivní život v tamních obcích, turistické možnosti, boj s kůrovcem a další zásadní záležitosti. Mimo jiné má přinést další rozšiřování bezzásahového území. Svoje zájmy do něj proto chtějí prosadit jednotlivci, obce, kraje, ekologové či stát.

„Zásady péče jsou zásadním koncepčním dokumentem ochrany přírody, jenž upřesňuje, jakým způsobem lze dosáhnout dlouhodobých cílů národního parku a jeho poslání,“ uvedl mluvčí NP Šumava Jan Dvořák s tím, že správa NP Šumava návrh sestavila společně se zástupci Rady NP Šumava a ministerstvem životního prostředí a nyní se k němu, po dobu dvou měsíců, může vyjadřovat široká veřejnost. Zásady budou platné v letech 2021 až 2040

„Zásady jsou rozsáhlým dokumentem, který zpřesňuje naši péči o přírodu ve všech čtyřech nových zónách národního parku. Zabýváme se v nich také principy péče o klíčové druhy typické pro Šumavu. Popisujeme, jak budeme sledovat ukazatele kvality prostředí a přírodní procesy jako takové. Dále se zde zabýváme turismem, osvětou, podporou obyvatel a podobně,“ vysvětlil ředitel NP Šumava Pavel Hubený s tím, že pracovní návrh Zásad připravovala správa parku po celý loňský rok. Návrh byl probírán na pěti setkáních pracovní skupiny, která byla sestavena Radou NP Šumava. Po zapracování připomínek byl návrh zaslán ministerstvu životního prostředí k závěrečné revizi. Nyní má široká veřejnost možnost jej připomínkovat.

„Od počátku přípravy Zásad byla na stole témata, která vyvolávala a stále vyvolávají diskuzi. Jedním z hlavních byl kůrovec a jeho existence v převážně smrkových lesích Šumavy. Při přípravě návrhu se otázka kácet nebo nekácet rozpadla na otázku, kde má ještě smysl kácet, jak intenzivně a v jakém okamžiku s těžbou skončit, aby nevznikly neúměrně velké holiny. Zásady by totiž měly definovat způsob naplňování dlouhodobého cíle ochrany národního parku, tedy zachování a obnovu přirozených ekosystémů včetně zajištění nerušeného průběhu přírodních dějů,“ přiblížil náměstek ředitele NP Šumava Martin Starý.

K návrhu Zásad je možné se vyjádřit to do 22. listopadu, najde je na webu parku. „Podněty budeme vypořádávat průběžně, a to až do konce roku 2020. Finální návrh Zásad předložíme Radě Národního parku Šumava. Posledním krokem pak bude schválení ministerstvem životního prostředí,“ uzavřel Hubený.

Zásady se už stávají terčem prvních kritik. Podle radní Plzeňského kraje pro oblast životního prostředí a zemědělství Radky Trylčové je špatné už samotné načasování zveřejnění tak zásadního dokumentu. Před krajskými volbami, kdy není jasné, kdo po nich bude vládnout a jakou politikou vůči Šumavě se tedy bude kraj řídit. Přitom kraj má svěřeno celé území a musí mít proto možnost se řádně vyjádřit a uplatnit své připomínky. „Z toho důvodu jsem iniciovala dopis na náměstka ministra životního prostředí, aby zvážil načasování Zásad a posunul termín. Bohužel i přes tuto žádost veřejné projednávání začalo,“ posteskla si Trylčová. Mluvčí krajského úřadu Alena Marešová doplnila, že Plzeňský kraj kontinuálně formuluje svoje požadavky na způsob managementu zejména zóny přírodě blízké a zóny soustředěné péče, stejně tak jako požadavky na přiměřené zpřístupnění území NP Šumava pro šetrné turistické využití, poznání a osvětu návštěvníků a na udržitelný rozvoj obcí, na jejichž území se NP Šumava nachází. „To všechno jsou oblasti, které návrh zásad péče řeší, a Plzeňský kraj se k nim bude chtít podrobně vyjádřit a aktivně a konstruktivně hledat všestranně vyvážený návrh zásad péče,“ uvedla Marešová.