Ta se od roku 1945 nachází v zámecké budově. „Máme první i druhý stupeň základní školy a naší součástí je i mateřská škola, celkem jde o 130 dětí. Prvňáčků je letos sice jen devět, ale v září by k nám mělo podle zápisu dorazit třináct dětí, což je pěkné,“ říká ředitelka školy Eva Smolíková.

„Jsme sice průměrně vybavená škola, ale každý rok se snažíme něco modernizovat. Téměř celá škola je vybavena novým žákovským nábytkem a díky projektu Šablony do škol dosáhneme i na vybavení, jakým jsou třeba interaktivní tabule nebo modernizace počítačové učebny,“ vysvětluje Smolíková.
Jaké jsou přednosti malé školy? „Například je snazší ošetřit školní klima, aby se cítili dobře žáci i učitelé. Bezpečné sociální klima patří mezi školní priority a protože je náš učitelský sbor odborně proškolen, máme fungující preventivní program, komunikujeme a spolupracujeme s rodiči. Ti mohu s klidným svědomím potvrdit, že tuto přednost naše škola opravdu má,“ pokračuje ředitelka.

Venkovská škola rozhodně neznamená ani neplnohodnotné vzdělání. Učitelé se dokáží věnovat žákům podle jejich individuálních potřeb, a to jak žákům například se specifickými poruchami učení, tak žákům nadaným. Těm ve škole nabízejí možnost uplatnění v různých soutěžích a vědomostních olympiádách. Každý rok se zúčastňují žáci podle svého zaměření dějepisných, matematických, fyzikálních a zeměpisných olympiád nebo sportovních či uměleckých soutěží. Žáci pravidelně dosahují úspěchů v okresním srovnání, ale neobvyklé nejsou postupy do kraje. Jsou tu i úspěchy v národních kolech i v mezinárodních projektech.

Pro tyto nadané a pilné žáky, kteří mají dobrý prospěch a nebo se úspěšně zapojují do vědomostních, sportovních, uměleckých aktivit a projektů, připravila škola ve spolupráci s obcí Chanovice systém stipendií, který poprvé ověřila v loňském školním roce.

„Proto také každoročně otevíráme i různé zájmové kroužky. Ve škole tak děti mohou zdarma navštěvovat florbalový, pěvecký, zdravotnický, přírodovědný kroužek. Máme tu nápravu řeči a dokonce i kroužek paličkované krajky,“ popisuje mimoškolní činnost ředitelka.

Pokud si rodiče vyberou pro své děti základní i mateřskou školu v Chanovicích, mohou využít i další výhody. Všichni prvňáčci dostávají všechny školní potřeby na celý školní rok. Jsou to sešity, učebnice, učební pomůcky v hodnotě jeden tisíc korun. Žákům, kteří dojíždějí ze spádových obcí, dotuje obec jízdné a hradí dokonce první rok i stravné ve školní jídelně.