„Odvolání, které se uskutečnilo 14. září 2020, nikdo neočekával. Záhy však občané pochopili, že takový zásah velmi negativně ovlivní poskytování zdravotní péče v sušické nemocnici. Bezprostředně po zastupitelstvu dne 16. 9. 2020, na kterém byla prezentována analýza sušické nemocnice firmou Sefima, která potvrdila správnost kroků obou bývalých jednatelů a udržitelnost sušické nemocnice v tehdejším rozsahu, vznikla Petice za zrušení odvolání jednatelů,“ uvedl Jan Janda, který petici společně se Zuzanou Hrabou inicioval.

Výpovědi, protesty, referendum

Po vstoupení nového ředitele Jiřího Vlčka do nemocnice podalo několik lékařů výpovědi a občanská iniciativa uskutečnila několik protestů před radnicí za zpětvzetí alespoň jednoho z bývalých jednatelů a udržení stávajícího rozsahu akutní péče, která zahrnovala akutní lůžkovou chirurgii, internu, JIP, ambulance včetně pořízení CT přístroje, který přístrojová komise ministerstva zdravotnictví schválila bývalým jednatelům v prosinci 2019 (chirurgické lůžkové oddělení bylo uzavřeno dne 3. 10. 2020).

Začátek výstavby náměstí v Železné Rudě.
Začala již dlouho očekávaná výstavba náměstí v Železné Rudě

Obyvatelé se tak rozhodli jít dle nich poslední možnou cestou pro udržení stávající péče a tou bylo referendum. Během jednoho týdne se podařilo sesbírat potřebný počet podpisů a dne 11. 11. 2020 byl Návrh na vyhlášení místního referenda podán na MěÚ v Sušici. Na základě nepokojů obyvatel se v květnu 2021 uskutečnila schůzka vedení kraje se zástupci občanských iniciativ, za přítomnosti starosty a místostarosty města Sušice i ředitele Sušické nemocnice. „Paní hejtmanka, radní pro zdravotnictví Plzeňského kraje, uvedla, že po odchodu lékařů negarantuje dostatek personálu na provozování akutní lůžkové péče v sušické nemocnici, ale pokud si takový personál provozovatel zajistí, je kraj ochoten na provoz této péče přispívat finanční částkou,“ uvedl Janda.

Jednání s krajem

Městu bylo navrženo rozpracování dvou možných variant, a to dotace v řádech milionů korun na provoz nemocnice provozované městem Sušice nebo převzetí nemocnice krajem. Rada města odsouhlasila rozpracovat pouze variantu převzetí nemocnice krajem. „Z toho vyplývá, že vedení města chce jít pouze variantou převzetí krajem a zastupitelé města tímto rozhodnutím nebudou mít objektivní informace k obou variantám. To vnímáme jako popření demokratického principu a smyslu referenda, kdy o navržené otázce mají právo hlasovat občané a tím určit směr, kterým se mají zastupitelé města ubírat. Stejně tak jde o popření principu zastupitelské demokracie, protože dokud je nemocnice městská, mandát rozhodovat mají zastupitelé. Soud potvrdil, že problematika zajištění dostupnosti lékařské péče patří k otázkám vysoké naléhavosti v každé obci, ve které je lékařská péče dostupná hůře, než je považováno za žádoucí a dospěl u projednávání této otázky k závěru, že navržená otázka spadá do samotné působnosti obce,“ sdělil Janda.

Chariťák 2021 v Klatovech.
Tadeášek a Pavlína budou mít o něco lehčí život, peníze se podařilo vybrat

„S ohledem na to, že z veřejně dostupných zdrojů vyplývá, že město Sušice je jediným společníkem obchodní korporace Sušická nemocnice s. r. o., jež je provozovatelem sušické nemocnice, připadá v úvahu hned celá řada možných kroků, jimiž může teoreticky město Sušice, vyjádřeno slovy navržené otázky „aktivně podporovat“ zdravotní péči ve vymezeném rozsahu zdravotních oborů,“ zaznělo v usnesení soudu.

Otázka referenda: Chcete, aby město Sušice aktivně podporovalo zdravotní péči v rozsahu: lůžková interna, lůžková chirurgie, JIP, následná péče, ambulance, komplement (RTG, SONO, laboratoř), včetně pořízení CT přístroje v Sušické nemocnici?

"Pokud občané rozhodnou kladně, zastupitelé města Sušice by měli činit takové kroky, které povedou k zajištění péče v uvedeném rozsahu," uzavřel Janda.