Zahrádkáři

Místní organizace Českého zahrádkářského svazu působí ve Strážově od roku 1957 a v současnosti má 33 členů. Mezi hlavní aktivity organizace patří pořádání besed a přednášek, pro své členy i veřejnost připravuje spolek také zájezdy se zaměřením na zahrádkářství.

Zřejmě největší akcí je tradiční podzimní výstava ovoce, zeleniny a květin, která se v posledních letech koná o pouti v prostorách radnice. Na podzim spolek zajišťuje i moštování ovoce v moštárně v prostorách zdravotního střediska, například v loňském roce se vymoštovalo téměř 6,5 tuny ovoce.

Chovatelé

Spolek byl založen v roce 1941, po válce se, zřejmě kvůli odchodu mnoha členů do pohraničí, rozpadl a obnoven byl v roce 1949. Po smrti jednatele spolku Milouše Haase v polovině padesátých let organizace opět zanikla, třetí chovatelský spolek byl založen v roce 1962 a funguje dodnes.

V současnosti má spolek 22 členů, kteří se zabývají chovem drůbeže, králíků, holubů a exotického ptactva. Mezi členy je i několik chovatelů z řad mladé generace.

Včelaři

Včelařský spolek ve Strážově patří mezi nejstarší včelařské spolky na Klatovsku, založen byl 1. února 1920. Členská základna bývala velice různorodá – včelařili rolníci, řemeslníci, obchodníci i učitelé.

V současnosti má místní organizace Českého svazu včelařů 36 členů, kteří chovají 360 včelstev. Členská základna je ze širokého okolí (např. Dešenice, Běšiny, Dubová Lhota), mezi členy jsou i dvě ženy – včelařky.

Myslivci

Myslivecké sdružení Strážov vzniklo v roce 1979 sloučením strážovské a víteňské organizace. Současná honitba má výměru téměř 2800 hektarů, z toho téměř třetinu tvoří lesy.

K péči o zvěř využívá sdružení několika desítek krmelců, slanisek a zásypů, pro pozorování a lov využívají myslivci přes třicet posedů. Do výčtu zařízení patří i lovecká chata v Mladoticích a sklad krmiv a chladírna v Božtěšicích. Na svahu Smrkové hory vybudovali myslivci brokovou střelnici se třemi stanovišti ke střelbě na asfaltové terče. V současnosti má organizace 37 členů a praxi pro složení zkoušek vykonávají dva adepti.

V letošním roce bude významnou akcí také přehlídka trofejí okresu Klatovy, která se bude konat od 20. června až do 6. července v sokolovně ve Strážově.

Invalidé

Místní organizace Svazu zdravotně postižených Šumava vznikla ve Strážově v srpnu 1976. V současnosti má spolek 53 členů.

Kromě činnosti zaměřené na členy organizace spolek připravuje také akce pro širokou veřejnost. Pravidelně pořádá podzimní poznávací zájezdy po Šumavě a dvakrát ročně zdravotní i jiné přednášky. Spolek zajišťuje i charitativní akce, například sběr šatstva. Z iciativy svazu zdravotně postižených vznikla také myšlenka vybudovat na strážovském zdravotním středisku výtahovou plošinu.

Fotbalisté

Nejstarší fotbalový klub byl ve Strážově založen v roce 1920 a nesl název AFK Strážov. Rostoucí zájem o fotbal vedl k tomu, že o deset let později byl ve Strážově založen ještě konkurenční klub pod názvem „Sparta“. Toto meziválečné období bylo sice plné vzájemné rivality, ale také velkých sportovních úspěchů. V roce 1939 byly oba konkurenční kluby sloučeny jako SK Sparta Strážov.

Společenské změny na počátku padesátých let vedly ke spojení fotbalistů s místní sokolskou organizací pod křídla DSO Sokol Strážov. Později pak klub ještě několikrát měnil název – TJ Kovo Strážov, TJ Start Strážov a od roku 1992 se jmenuje SK Kovodružstvo Strážov. Právě po tomto období zažila strážovská kopaná největšího úspěchu a tím byla sedmiletá účast v druhé nejvyšší krajské soutěži 1.A třídě.

Klub má v současné době téměř dvě stovky členů. V sezoně 2008/09 hrají pod hlavičkou sportovního klubu tři fotbalové týmy („A“, „B“ a žáci). Úspěšné bylo zejména strážovské „áčko“, které má již před posledním kole jistý postup zpět do 1.A třídy.

Sokolové

Tělovýchovná jednota Sokol byla ve Strážově založena na jaře roku 1897. První sokolská cvičení se konala v sále hostince „U Denků“, v tělocvičně měšťanské školy nebo také na obecním tržišti. Sokolovna byla dokončena v roce 1925 a 16. srpna téhož roku slavnostně otevřena.

Sokol byl v období první republiky jedním z nejaktivnějších spolků v obci. Po roce 1948 pohltila Sokol sjednocená tělovýchova, kdy zdejší organizace fungovala pod hlavičkou ČSTV.

Tělocvičná jednota Sokol Strážov byla obnovena v roce 2001. Základnu tvoří 182 členů, přičemž velký podíl na tom má mládež. Organizace aktivně provozuje několik druhů sportů: stolní tenis, malá kopaná, plavání, florbal, gymnastika, volejbal, nohejbal a disco tance. Nelehkým úkolem je zajištění oprav a údržby sokolovny, která je využívána nejen pro TJ Sokol, ale při většině kulturních a společenských akcí v obci. Nedávno bylo také u sokolovny zřízeno víceúčelové hřiště, které je hojně využíváno také dětmi a širokou veřejností.

Turisté

V roce 1994 vyrazili strážovští turisté na první společný pěší výlet po Šumavě. Tehdy se účastníci dohodli, že takto budou vycházet za krásami Šumavy vždy jedenkrát měsíčně. A jak přibývalo výletů, přibývalo i jejich účastníků ze Strážova, později i z dalších okolních obcí a měst - Nýrska, Klatov, Běšin, Klenové atd. Kromě blízkého okolí Strážova se nyní vydávají často i d vzdálenějších míst Šumavy a Bavorského lesa. (zdroj MěÚ Strážov)