„Logopedka končí v nemocnici ze zdravotních důvodů,” uvedl je konci logopedky jednatel nemocnice v Sušici, kde působila, Jiří Vlček.

I přesto, že ale není logopedie oborem, který nemocnice provozuje nebo zajišťuje, není jim odchod lhostejný. „Máme tip na jednu paní logopedku, se kterou nyní vedeme jednání. Pokud by se rozhodla v Sušici být, byla by v pronájmu jako paní Svítilová,“ sdělil druhý jednatel nemocnice Luděk Cibulka.

Rodiče by jinak čekalo dojíždění do Klatov, Nýrska či Strakonic, což ale pro mnohé z nich není zrovna jednoduché. Tento výpadek přímo v Sušici vidí jako velký problém učitelka v mateřské škole Gabriela Míčková, která má se svou kolegyní na starost třídu s předškoláky a s dětmi s odkladem školní docházky. "Většina odkladových dětí má logopedické potíže, což je právě častým důvodem odkladu. V současné době se na logopedii hlásí děti již tříleté či čtyřleté, nejpozději svá doporučení k vyšetření dostávají od svého pediatra pětileté děti. Vždy na podzim nového školního roku byla vždy paní logopedka pozvána k vyšetření předškolních dětí do mateřské školy. Vyšetření logopedem se týkalo vždy dětí, které logopedickou péči potřebovaly, rodiče dostali pro své dítě doporučení. Tím, že paní logopedka Svítilová jezdila na ambulanci do Sušice, měla v péči velký počet zdejších dětí. Plno rodičů nemá možnosti jezdit do vzdálenějších míst, ať už z důvodu financí nebo zaměstnání,“ uvedla Míčková.

Děti neprocvičují

Dle jejích slov je plno dětí, které potřebují kvalitní logopedickou péči, proto je důležité, aby se podařilo zajistit kvalitní náhradu, protože ani kroužky při školách či školkách příliš nepomáhají. Situace u některých dětí je prý alarmující. „U některých dětí nedošlo ke zlepšení v řeči celý rok. Čas od času položíme dotaz každému dítěti zvlášť, zda cvičí každý den, co konkrétně procvičují, jaká trénují slovíčka a podobně. Každé dotázané dítě se studem odpoví, že necvičí každý den, některé se přizná, že vůbec, což je samozřejmě slyšet. Ztrátou logopedie v Sušici, kde nebude odborné logopedické vedení, se bude situace zhoršovat a děti se budou posouvat s handicapem do základních škol, což ovlivní jejich další vzdělávání,“ poukázala na problém učitelka.

Ve školkách sice mají fungující logopedický kroužek, který je veden učitelem preventistou s kurzem logopeda a řídí se pokyny klinického logopeda, ale ten disponuje určitým počtem dětí a často bývá ihned plný. „Problémy s logopedií se řeší napříč celou republikou. Reakce jsou různorodé, ale pořádně nikdo nemá řešení. Prý by to chtělo u rodičů větší osvětu. Špatná výslovnost je bolestí dnešní doby, kdy se nám vše přesouvá do oblasti techniky. S dětmi se méně mluví, zpívá a rodiče, aby "měli klid", řeší právě častějšího využití technologií, které děti dostávají do ruky. Samozřejmě ne všichni, nelze je házet do jednoho pytle,“ dodala Míčková.

Důvody učitelky, proč mít logopedii v Sušici:

-  Vzhledem ke snazší dostupnosti - jsou rozdíly mezi rodinami a jejich možnostmi .

- Čím dříve se dítě s logopedickými potížemi dostane do péče odborníka, tím dříve a snáze se potíže odstraní.

- Pokud se tak nestane, dítě si vytváří zlozvyk, který se hůře odstraňuje, někdy se to nepovede vůbec.

- Kvalitní logoped je odborník a dokáže dítě vést správným směrem a hlavně, předat rodiči přesné instrukce, jak s dítětem má každý den pracovat.

- Většina cvičení závisí hlavně na rodiči, na jeho pravidelnosti, píli a důslednosti. Rodič nemá v tomto volno, prázdniny, nesmí dát dítěti "šanci" a musí zvládnout dojít do kýženého cíle. Někdy ta cesta je trnitá a zdlouhavá.

- Rodič by měl být dobře informován v podobě přesných instrukcí, jak s dítětem pracovat, cvičit, jak dítě opravovat.

- Představuji si rovněž fungující symbiózu mezi pediatrem, klinickým logopedem, daným rodičem a učitelem mateřské školy, aby dítě vstupovalo do základní školy bez logopedického handicapu.