Po zavedení školského zákona za císaře Josefa II. se vyučovalo v jednotřídní škole. Byla to budova, která stála na témž místě, kde v r. 1822 byla postavena hrabětem Františkem Josefa z Vrtby jednopatrová školní budova o dvou třídách. Tato škola, vystavěná na hořejším náměstí, byla z nejstarších na okrese. Byla na tehdejší dobu velmi slušná.

Jelikož žactva ve staré škole stále přibývalo, byla otevřena v roce 1879 třetí třída a v roce 1908 i čtvrtá třída. Tyto byly umístěny v soukromí u Pekaříků a u Mastných. Ukázala se nutnost výstavby nové školní budovy, o kterou se zasloužili tehdejší okresní školní inspektor Jan Taul a okresní hejtman Václav Pokorný. Pozemek byl zakoupen od majitele velkostatku Karla rytíře z Wesselých a stavební rysy a předchozí rozpočet nákladů vyhotovil Ferdinand Kout, stavitel z Plzně. Stavba byla zadána firmě Kándl a Janovský v Mezimostí za 82 000 K. Dne 19. dubna 1914 byla odevzdána škola svému účelu.

Dvoupodlažní budova byla postavena z cihel, které byly vypáleny v petrovické cihelně, písek na stavbu pocházel z Bíluk a Makova a dříví z okolních lesů.
19. dubna 1914 proběhlo slavnostní vysvěcení školní budovy. Slavnostní průvod vyšel z kostela, vpředu šla kapela, pan farář a pan starosta, průvodu se účastnila spousta pozvaných hostů (okresní inspektor, okresní hejtman a mnoho jiných). Oficiální část slavnosti proběhla v páté třídě, kde byly proneseny slavnostní projevy.

Nejvíce žáků navštěvovalo školu ve školním roce 1932/33, to sem chodilo 174 žáků, nejméně jich pak bylo po 2. světové válce, jenom 65 žáků (v letech 1945 až 1947).

V roce 1883 učil na škole básník pro děti Josef Kožíšek. Měčínská škola byla jeho prvním působištěm po studiích.

Josef Kožíšek bývá nazýván básníkem dětí. S Měčínem jsou spojeny jeho učitelské začátky, nastoupil tu po studiích v roce 1883, do svého prvního učitelského místa. Později učil ve středočeských Zápech, kde pomohl vybudovat školu a napsal náš první, barevně ilustrovaný slabikář „Poupata“, podle kterého se učily číst celé generace dětí. Poprvé byl vydán v roce 1923 a vyučovalo se podle něj ještě po 2. světové válce.

Metoda, kterou Josef Kožíšek prosazoval, se navíc v posledních letech začíná znovu objevovat. Byl přesvědčen, že nejpřirozenější cestou, jak se naučit číst, je poznat nejprve jednotlivá velká tiskací písmena a z nich skládat rovnou slova - nikoli slabiky, jak je obvyklé.

Některé básničky z tohoto slabikáře znají děti dodnes, např.: Polámal se mraveneček, ví to celá obora,… Ve slabikáři ale byly vedle toho také dnes už notoricky známé věty: Máma mele maso nebo Ema má mísu.

„Ve školním roce 2008/2009 má Základní škola v Měčíně 101 žáků, kteří navštěvují 1. – 8. ročník. Na 1. stupni je celkem 58 žáků, 1. ročník je samostatný, 2. a 4. ročník a 3. a 5. ročník jsou spojené ve dvou třídách. K naší škole patří také mateřská škola, kterou navštěvuje plný počet žáků, to jest čtyřicet dětí. Zhruba třicet dětí využívá školní družinu. Patří k nám ještě školní jídelna, která vaří nejen pro školu, ale i pro cizí strávníky. Žáci mohou využívat moderních počítačových učeben, tělocvičnu a víceúčelové hřiště s umělým povrchem přímo u školy,“ informoval ředitel školy Ján Mihalec.

„Ve školním roce 2008/ 2009 pokračují nepovinné předměty, které byly vyučovány i v loňském roce, a to sborový zpěv a německý jazyk. Děti využívají i zájmových kroužků, které jim naše škola nabízí. Jde o kroužky šikulové, florbal (mladší a starší), sportovní kroužek, počítače, pěvecký kroužek a dramatický kroužek. O všechny je mezi žáky velký zájem.

Během roku se žáci školy účastní celé řady soutěžních klání, ať už ve vědomostních olympiádách, nebo ve sportovních soutěžích. Žáci se zúčastňují přespolních běhů, atletických olympiád, turnajů ve vybíjené i florbalu, kde získávají cenná umístění. V říjnu loňského roku proběhlo na měčínské škole například testování žáků 6. ročníku testy SCIO.

Těchto testů se zúčastnilo celkem 10942 žáků šestých ročníků a 364 základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií z celé České republiky. Nejlepších výsledků z naší školy dosáhl Václav Mašek, který obsadil 2. místo v Plzeňském kraji v testu z matematiky a z obecně studijních předpokladů. Dostal diplom a osobní dopis s tímto hodnocením,“ pokračuje ředitel.

SCIO testů se škola účastnila i v minulých dvou letech, a to vždy žáci 9. ročníku. Vysoce nadprůměrných výsledků ve srovnání s ostatními školami v republice dosahovaly oba ročníky v matematice – Blanka Sudová dosáhla 100% úspěšnosti a Zuzana Rábová 98% úspěšnosti, obě dvě žákyně již studují druhým rokem klatovské gymnázium. Poměrně úspěšné byly oba ročníky i v českém jazyce a v obecných studijních předpokladech.

„12. září vyhlásilo ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy rozvojový program „Podpora čtenářské gramotnosti na základních školách“. Školy mohly nejpozději do 30. září vypracovat projekt na toto téma a podat žádost o finanční podporu na jeho realizaci. Minimální částka, o kterou mohly školy žádat, byla 20 000 Kč, maximální částka 100 000 Kč. Přestože termín pro vypracování projektu a podání žádosti byl téměř šibeniční, našli se ve škole učitelé, kteří se s chutí pustili do práce.

Vznikl projekt s názvem „Cesta za knihou“, na jehož konci by měla vzniknout velká školní kniha a několik menších třídních knih.

Materiály na ně budou žáci shromažďovat až do února a měsíce březen a duben budou věnovány vlastní tvorbě a jejich prezentaci. V rámci projektu škola nakoupí řadu knih, ať se jedná o knihy pro společnou četbu žáků 1. stupně, beletrii pro individuální četbu žáků 2. stupně a nebo celou řadu encyklopedií, s nimiž budou žáci pracovat během vyučování i mimo výuku při zpracovávání prací na různá témata. Dále bude zakoupen software pro elektronické vedení žákovské knihovny.

Na realizaci projektu byl vypracován rozpočet ve výši 94 000 Kč a celou tuto částku se škole podařilo získat od ministerstva školství. V celé republice bylo podáno 502 projektů a finanční dotaci obdrželo 68 z nich, naše škola mezi nimi jako jediná z klatovského okresu (z okresu Klatovy podávaly projekt 4 školy). To je další důkaz toho, že malá vesnická škola s dobrým kolektivem kantorů může směle konkurovat velkým městským školám,“ doplnil informace Mihalec.