V rámci seriálu U vás na návštěvě jsme zavítali tentokrát do Dolan. Zde jsme si povídali se starostou obce Václavem Zemanem nejen o tom, co se v obci podařilo a co chystají do budoucna.

Co se v letošním roce podařilo v Dolanech realizovat?

V roce 2013 byla hlavní investiční akcí obce výstavba víceúčelové budovy nového obecního úřadu. Začalo se už na začátku roku, kdy se v lednu a v únoru připravovaly náhradní prostory pro přestěhování úřadu, ordinace lékaře, pošty a kadeřnictví. V březnu jsme se stěhovali ze starých a už nevyhovujících prostor úřadu a následně začala postupná demolice budovy bývalého úřadu. Začátkem května se dělaly injektáže pod novou budovu a v červnu bylo započato s výstavbou hrubé stavby nové budovy úřadu, která byla dokončena koncem září. Přes zimu se bude pokračovat výstavbou vnitřních příček, schodištěm, na jaře se pustíme do oken a celkové instalace všech sítí – kanalizace, voda, elektro, topení. Po instalacích bude započato se zateplením podkroví, dále bude následovat omítnutí vnitřních prostor a čistá betonáž podlah. Po ukončení zednických prací budou zahájeny vnitřní instalace, montáž výtahu, montáž dveří, pokládka podlahových krytin a kompletace instalací. Na podzim roku 2014 budou následovat zateplení budovy, včetně fasády, a venkovní úpravy. V roce 2014 plánujeme na této budově proinvestovat 5 milionů korun. Předpokládané dokončení budovy je plánováno na přelomu let 2014 a 2015. V přízemí víceúčelové budovy budou umístěny provozovna pošty, lékařská stanice a kadeřnictví. Budova bude mít bezbariérový přístup včetně výtahu. V prvním patře se budou nacházet kanceláře obecního úřadu, knihovna s veřejným internetem a zasedací místnost pro potřeby obecního úřadu i spolků. V podkroví budou vybudovány dva byty.

To ale není jediná akce, na které se podílíte.

Dokončují se také protipovodňová opatření ve Svrčovci. Na výstavbě protipovodňových opatření je obec Dolany pouze navrhovatel, investorem celé akce je Povodí Vltavy, s. p. Se stavbou bylo započato v roce 2012 s tím, že akce bude dokončena v měsíci srpnu letošního roku. Vzhledem k červnovým povodním nebyl termín dodržen. Hráze byly zkolaudovány s určitými připomínkami. Při výstavbě došlo k přerušení přirozeného odtoku vody, Povodí Vltavy, s. p., se bude i nadále tomuto problému věnovat.

Na danou situaci je nutné zpracovat další projekt na odvodnění či zvýšení terénu v uvedených lokalitách. Kompletně to tedy dokončeno není, v pracích se bude pokračovat dále až na jaře příštího roku. Obec se na projektu podílela finančně tím, že zaplatila změnu územního plánu, povodňovou studii, vypracování projektové dokumentace k územnímu a stavebnímu řízení a vykoupila veškeré pozemky. Obec Dolany celkově vynaložila náklady ve výši 1,3 milionu korun. Součástí stavby Protipovodňová opatření lokality Svrčovec je i šachta na čerpání vnitřních vod z kanalizace, která je vybavena mobilním čerpadlem.

Investovat jste ale museli i do dalších věcí…

Investovat se muselo i do oprav komunikací, veřejného osvětlení, do zimní údržby komunikací. Vzhledem k tomu, že obec Dolany je vlastníkem mnoha nemovitostí – hasičáren, kulturních domů, hřišť, vodovodů, kanalizací, koupaliště, školy, školky – vynakládá na údržbu těchto nemovitostí nemalé prostředky.

Jak to v Dolanech vypadá se spolkovým životem?

Spolkový život je u nás plně rozvinut. Je zde celá řada spolků. Ve Svrčovci jsou hasiči, myslivci a klub Pytlováček, v Malechově myslivci, hasiči. V Dolanech jsou hasiči, TJ Sokol Dolany, Český červený kříž Dolany s klubem Pytlováček. Spolky pořádají nejrůznější akce pro širokou veřejnost.
Obec Dolany se snaží spolky finančně podporovat a pomáhat jim.