První zmínky o vesničce Zborovy se datují do let 1384 - 1418. Již tehdy tu stál kostelík svatého Jana Křtitele. Kostel je stavba z lámaného kamene, omítnutá, původně románská, s apsidou a původním okénkem, bez výraznějších architektonických a dekorativních prvků tohoto slohu. Kostel byl založen asi roku 1200, ale přesná doba založení není známa. Jedinými prameny jsou legendy o založení obce. V 18. století byla přestavěna v barokním slohu (klenby a štuková výzdoba), opravena a obnovena v roce 1778. Kostel se skládá z okrouhlé lodi, pravoúhlého presbyteria, nad nímž se zvedá barokní věž a polokruhové apsidy. Loď bez soklu má podobu románské rotundy.

Co vypráví legenda o názvu obce Zborovy?

V polovině 11.století začaly kočovné turecké kmeny povážlivě ohrožovat byzantskou moc v Anatolii. Roku 1078 dobyli také Jeruzalém. Byzantský císař Alexios toužil dobytá území získat zpět pomocí evropských žoldnéřů. V roce 1095, po vydrancování Jeruzaléma Araby z Egypta, se zformovala první křížová výprava, která měla za úkol dobýt Svatou zemi zpět a zajistit tak křesťanským poutníkům ochranu před výbojnými muslimy. K výpravě složené především z francouzských a normanských rytířů se přidal také rytíř Hošek z Borov. Ten doposud poklidně žil v hradišti z 10.století na vrchu Hrádku ležícího na jihozápadě české kotliny. Během jedné z prvních bitev byl rytíř i se svým věrným služebníkem zajat. Ten byl však záhy propuštěn, aby přinesl za svého pána výkupné. Rytíř Hošek se mezitím v zajetí obracel v modlitbách ke sv. Janovi o pomoc. Na oplátku mu slíbil, že po návratu domů postaví svatostánek, který mu zasvětí. Sv. Jan našemu rytíři pomohl a vyvedl jej z žaláře. Ihned po návratu do vlasti počal Hošek budovat nedaleko Hrádku kostelík. Kolem něj vznikla osada, která nese jméno po rytíři z Borov, a to Zborovy.

Nad obcí v lese se nacházejí pozůstatky starého slovanského hradiště Hrádek z 10. století. Kulturní památkou jsou rovněž kamenná boží muka na návsi obce, která pocházejí z roku 1748. Obcí prochází značené cyklotrasy, lesní cestou se dá za hodinu dojít k Hnačovskému rybníku, kde se lze vykoupat a ve zdejším kempu občerstvit.

Zdroj: obec Zborovy, Marcela Štolová

Ilustrační foto
Tip Deníku: Z pohádky do pohádky v Pačejově
Strašínská ( Nezdická ) jeskyně s jezírkem a pozoruhodnými prohlubněmi ve stropu je jediná větší krasová jeskyně v systému Sušicko-Strakonických vápenců.
Tip na výlet: Co ukrývá strašínská jeskyně?