Zatímco některé obce se dostaly do obrovských dluhů, město Klatovy se vždy pyšnilo tím, že utrácí jen tolik peněz, kolik si může dovolit. Platí to i nadále? Na to i na další otázky ohledně financí odpovídal Deníku místostarosta Václav Chroust.

Jak to vypadá s rozpočtem města za první pololetí tohoto roku?

S rozpočtem města i organizací města to vypadá, mám-li přesně odpovědět na vaši otázku, dobře. Naše příjmy jsou o něco vyšší, než jsme rozpočtovali k polovině roku, výdaje, a to jak neinvestiční, tak i investiční, jsou nižší. Pracujeme tedy zatím s přebytkem. Tomu odpovídají i zůstatky našich účtů – ze zhruba 80 milionů korun na počátku roku se zvýšily na 158 milionů Kč ke konci června. Jen pro pořádek dodám, že příjmy za 1. pololetí dosáhly 319,9 milionu Kč a výdaje 240,9 milionu Kč, splátky úvěrů pak přibližně 1,3 milionu Kč. Nicméně je potřeba též říci, že v druhé polovině roku nás čekají další výdaje a že i nadále je a bude nutné přistupovat k řízení rozpočtu obezřetně.

Díky čemu se podařilo navýšit rozpočet?

Rozpočet se nenavýšil, jen se příznivě vyvíjí jeho plnění. Dovolíte - li , připomenu, že podrobné materiály o vývoji rozpočtu města najdete na našich webových stránkách – www.klatovy.cz – kde v části věnované městskému úřadu je samostatný odkaz „rozpočet“. Ale nyní zpět k vaší otázce, skutečně existuje jedna příjemná položka, která rozpočet „navyšuje“, je jí doplatek dotace na projekt Čisté město, který jsme – po dlouhé době – dostali v červnu, bylo to téměř 42 milionů korun.

Rozpočet se v průběhu roku mění ?

Ano, tak, jak se mění relevantní informace, na nichž je postaven. Např. v prosinci minulého roku, kdy jsme schválili základní rozpočet, jsme ještě neměli informaci o tom, jak se budou vyvíjet dotace na tak zvané sociální transfery, to znamená všechny ty různé dotace, které prostřednictvím našeho rozpočtu jdou k těm, kteří je potřebují a mají na ně ze zákona nárok. Tuto informaci jsme dostali později, a tak jsme tak zvanou rozpočtovou změnou , kterou samozřejmě musí vždy schválit zastupitelstvo, tyto dotace do rozpočtu zahrnuli na počátku letošního roku.

Zmínil jste splátky úvěrů, město má nějaké úvěry ?

Ano, město má dva hypoteční úvěry, které v minulosti použilo na financování výstavby bytových domů, tyto úvěry jsou spláceny výnosem z nájemného. Pak má úvěr na investiční výdaje, které město mělo v projektu „Čisté město“. Zdrojem splácení tohoto úvěru je opět nájemné, v tomto případě však z vodohospodářské infrastruktury, kterou město vlastní. Zůstatek hypotečních úvěrů k 30. 6. je 42,1 milionu Kč. Zůstatek úvěru na čisté město je 160 milionů Kč. Všechny tyto úvěry jsou úvěry investiční.

Jak si stojí například Technické služby města Klatovy, které byly minulý rok v minusu?

Lépe než koncem roku. Tehdy technické služby vykázaly schodek ve výši 1,2 milionu Kč, nyní naopak za první pololetí vykazují přebytek ve výši 1,4 milionu Kč. Technické služby se snaží napravit si pod novým ředitelem reputaci a koncem roku budeme moci zhodnotit, jak se jim to podařilo. Start měly, jak ostatně zaznělo i na posledním zastupitelstvu či při rozborech, dobrý. Důležité je, aby za nimi byla vidět práce, a to nyní je.

Hovoří se o novém rozpočtovém určení daní, je to důležité i pro Klatovy?

Nesporně, slovní spojení rozpočtové určení daní sice zní záhadně, ale není to nic jiného než rozhodnutí, jakou výši daní stát ponechá městům a obcím. Zjednodušíme-li to trochu, tak ve středověku daně (tehdy se jim říkalo příznačně berně) vybírala města a pověření feudálové, část takto vybraných peněz pak skončila v královské pokladně. Dnes je to přesně naopak, daně vybírá stát, část jich pak dává k dispozici městům formou tzv. sdílených daní, část daní je městům přímo dána, např. daně z nemovitostí, většina jich však zůstává státu. V rámci oněch sdílených daní existují zvláštní disproporce, přepočteme-li jejich výši na jednoho obyvatele – některá města dostávají pět, některá šest, jiná osm a jiná dvacet a více tisíc korun na jednoho svého občana a rok. Výjimečné postavení mají Praha, Brno, Ostrava a Plzeň. Nové rozpočtové určení, jehož návrh nyní prochází schvalovacím procesem, má tyto disproporce poněkud zmírnit – Klatovy by měly získat přibližně o 900 Kč více na každého svého občana.