Záleží na vás, jestli nám pošlete video nebo fotografii dívek a chlapců, kteří letos jdou poprvé do školy. Můžete poslat libovolnou fotografii, jak se prvňáček připravuje do školy, jak jde poprvé do třídy nebo usedne poprvé do lavice. Ale stačí i záběr třeba z prázdnin, jak trávil volný čas, nebo se věnoval své oblíbené zábavě. O největších sympaťácích rozhodou čtenáři hlasováním na webu. Na vítěze čekají drobné dárky.

Fotografie a videa můžete posílat na e–mailovou adresu redakce.klatovy@denik.cz. Budeme je pravidelně uveřejňovatv galeriikde bude možné také hlasovat.

Pravidla soutěže


1. Základní ustanovení

1.1. Čtenářská soutěž „Pošlete nám foto na téma nejsympatičtější prvňáček školního roku 2008/2009“ (dále též jen „Soutěž“) je kreativní soutěž podporující amatérskou autorskou tvorbu fotografií originálních předmětem, provedením či jakýmkoli jiným prvkem.

1.2. Soutěž se řídí těmito pravidly (dále též jen „Pravidla“) a dále zejména § 845 a následujícími občanského zákoníku. Soutěž není spotřebitelskou ani jinou loterií ve smyslu zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách.

1.3. Organizátorem Soutěže je VLTAVA-LABE-PRESS, a.s. se sídlem Nám. Přemysla Otakara II. 8/5, České Budějovice, IČO 618 60 981 (dále též jen „Organizátor“).

1.4. Soutěž je organizována v souvislosti s vydáváním internetové verze regionálního deníkuKlatovský deník, zapsaného v evidenci periodického tisku vedené Ministerstvem kultury ČR pod č. E 16947 (dále též jen „klatovský.denik.cz“). Vydavatelem klatovsky.denik.cz je Organizátor.

2. Průběh Soutěže

2.1. Soutěž probíhá od 1. 9. 2008 do 30. 9. 2008.

2.2. Soutěž probíhá v těchto fázích:
1. zasílání soutěžních fotografií a současně první kolo hlasování – od 1. 9. 2008 do 12. 9. 2008 (včetně), a
2. druhé kolo hlasování – od 15. 9. 2008 do 22. 9. 2008 (včetně) a
3. vyhlášení výsledků Soutěže a určení výherců – dne 23. 9. 2008 a
4. předání výher – do 30. 9. 2008

2.3. V rámci první fáze Soutěže mohou zájemci o účast v Soutěži zasílat Organizátorovi soutěžní fotografie; Organizátor bude zaslané soutěžní fotografie průběžně uveřejňovat na stránkách www.plzenskydenik.cz způsobem umožňujícím hodnocení těchto fotografií prostřednictvím internetu, a to s průběžným zobrazováním aktuálních výsledků hodnocení; čtenáři klatovsky.denik.cz mohou během první fáze Soutěže uveřejněné fotografie hodnotit.

2.4. V rámci druhé fáze soutěže určí Organizátor prvních pět soutěžních fotografií hodnocených čtenáři klatovsky.denik.cz jako nejlepší a umožní hodnocení těchto fotografií prostřednictvím internetu; čtenáři klatovsky.denik.cz mohou během druhé fáze Soutěže uveřejněné fotografie hodnotit.

2.5. V rámci třetí fáze Soutěže uveřejní Organizátor v klatovsky.denik.cz soutěžní fotografii vyhodnocenou čtenáři jako nejlepší a autora této soutěžní fotografie jako výherce Soutěže.

2.6. V rámci čtvrté fáze Soutěže Organizátor výherci Soutěže předá Výhru.

2.7. Organizátor je oprávněn plnit povinnosti vyplývající pro něj z těchto Pravidel i dříve než ve lhůtách uvedených v odst. 2.2 těchto Pravidel.

3. Účastv Soutěži

3.1. Účast na Soutěži je dobrovolná.

3.2. Vyloučena je účast na Soutěži prostřednictvím zástupce.

3.3. Účastníkem Soutěže (dále též jen „Účastník“) se může stát jen:
a) fyzická osoba starší 18-ti let s bydlištěm na území ČR, která
b) není v pracovněprávním nebo obdobném vztahu k Organizátorovi a není ani osobou blízkou osobě v pracovněprávním nebo obdobném vztahu k Organizátorovi a která
c) doručila Organizátorovi včas a řádně soutěžní fotografii odpovídající těmto Pravidlům a své kontaktní údaje.

3.4. Každý zájemce o účast v Soutěži (dále též jen „Zájemce“) se Soutěže může zúčastnit jen jednou (s jednou soutěžní fotografií).

3.5. Soutěžní fotografii lze Organizátorovi doručovat jen e-mailem na adresu redakce.klatovy@denik.cz, a to výhradně ve formátu JPG.

3.6. V e-mailu se soutěžní fotografií musí Zájemce pravdivě, určitě a srozumitelně uvést:
a) své jméno a příjmení;
b) adresu;
c) jméno foceného žáka první třídy, bydliště (obec)

3.7. Soutěže se lze zúčastnit jen se soutěžní fotografií:
a) na téma „nejsympatičtější prvňáček školního roku 2008/2009“ (v širokém slova smyslu);
b) na alespoň průměrné technické úrovni (s dostatečným rozlišením, ostrostí, vhodnou světlostí, ad.)
c) na alespoň průměrné kulturně-estetické úrovni (nikoli odpudivé, fádní, apod.)
d) odpovídající právním předpisům platným na území ČR a dobrým mravům;
e) odpovídající požadavkům podle odst. 3.8. těchto Pravidel.
Soulad soutěžní fotografie s výše uvedenými požadavky posuzuje podle svého zodpovědného a kvalifikovaného uvážení Organizátor.

3.8. Doručením soutěžní fotografie ujišťuje Zájemce Organizátora o tom, že soutěžní fotografie je jedinečným výsledkem tvůrčí duševní činnosti Zájemce, a že:
a) nezasahuje neoprávněně do autorského práva či práva souvisejícího s právem autorským žádné třetí osoby (včetně osob tato práva vykonávajících);
b) nezasahuje neoprávněně do práva k předmětu průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví žádné třetí osoby;
c) nezasahuje neoprávněně do práva na ochranu osobnosti či práva na ochranu dobré pověsti žádné třetí osoby.
Zájemce odpovídá za pravdivost výše uvedených ujištění.
3.9. Doručením soutěžní fotografie vyslovuje Zájemce vůči Organizátorovi souhlas se zveřejněním soutěžní fotografie Organizátorem (případně třetí osobou, na níž bude právo soutěžní fotografii užívat převedeno formou podlicence či postoupeno Organizátorem) a současně podle § 46 a následujících autorského zákona poskytuje Organizátorovi bezúplatně oprávnění k výkonu práva soutěžní fotografii užívat.

4. Výherce

4.1. Výhercem Soutěže (dále též jen „Výherce“) se stane ten Účastník, jehož soutěžní fotografie:
a) byla jednou z pěti fotografií, jež byly v první fázi Soutěže jako nejlepší vyhodnoceny největším počtem čtenářů Plzensky.denik.cz. a která
b) byla fotografií, jež byla ve druhé fázi Soutěže jako nejlepší vyhodnoceny největším počtem čtenářů klatovsky.denik.cz, a případně
c) který je nejmladší z Účastníků určených podle písm. a) a b), bylo-li jich určeno více.

4.2. Organizátor je oprávněn, nikoli však povinen technickými či jinými prostředky vyloučit možnost opakovaného hlasování ve prospěch téže soutěžní fotografie jedním čtenářem klatovsky.denik.cz či z jednoho počítače či z jednoho připojení k internetu.

4.3. Způsobem popsaným v odst. 4.1. těchto Pravidel budou určeni podle počtu hlasů Výherci na 1.,2., a 3. místě.

5. Výhra a její předání

5.1. Výherci Soutěže náleží jako výhra drobný šperk ze zlata, druhý v pořadí získá fotbalový míč, třetí výherce získá sportovní tašku.

5.2. Bez zbytečného odkladu po určení Výherce Organizátor e-mailem na adresu, z níž mu byla doručena soutěžní fotografie uvědomí Výherce o výsledku Soutěže a vyzve je k převzetí Výhry v místě a v termínu ve výzvě uvedeném.

5.3. Výhru je Výherce povinen převzít od Organizátora nejpozději do tří dnů od doručení výzvy.

5.4. Nepodaří-li se Organizátorovi Výherce uvědomit o Výhře a vyzvat jej k převzetí Výhry podle odst. 5.2. těchto Pravidel do tří dnů od určení Výherce, nebo nepřevezme-li Výherce Výhru způsobem a ve lhůtě podle odst. 5.3. těchto Pravidel nebo jestliže Výherce Výhru odmítne, nárok Výherce na Výhru a jeho účast v Soutěži zanikají. Organizátor může v takovém případě způsobem popsaným v odst. 4.1. těchto Pravidel určit náhradního Výherce; ve vztahu k náhradnímu Výherci postupuje Organizátor podle těchto Pravidel obdobně.

6. Další ustanovení

6.1. Tato pravidla jsou po dobu trvání Soutěže zveřejněna na internetu na adrese www.klatovsky.denik.cz.

6.2. Organizátor si vyhrazuje právo tato Pravidla po dobu trvání Soutěže v případě potřeby doplňovat způsobem neměnícím jejich podstatu.

6.3. Organizátor si vyhrazuje právo Soutěž z důvodů zvláštního zřetele hodných přerušit anebo i bez náhrady zrušit.

6.4. Účastí v Soutěži Účastník vyslovuje souhlas s těmito Pravidly a zavazuje se je dodržovat.

6.5. Účastí v Soutěži Účastník uděluje pro případ, že se stane Výhercem, Organizátorovi souhlas s uveřejnění údajů o Výherci a souhlas s uveřejněním obrazové reportáže podle odst. 5.6.

6.6. Účastí v Soutěži Účastník dále uděluje Organizátorovi souhlas se zpracováním svých osobních údajů obsažených v e-mailu se soutěžní fotografií, a to:
- dobrovolně, když udělení souhlasu neukládá právní předpis;
- za účelem uspořádání Soutěže a k uspořádání jiných marketingových akcí Organizátora;
- na dobu pěti let; po dobu trvání Soutěže a dále po dobu 90 dnů po jejím ukončení bez možnosti odvolání, jinak s právem odvolat souhlas písemně na adrese sídla Organizátora;
- ke zpracování Organizátorem nebo zpracovatelem jím pověřeným;
- s právem Organizátora zpřístupnit osobní údaje dalším osobám podílejícím se na pořádání Soutěže či jiných marketingových akcí Organizátora;
účastník Soutěže má právo požadovat na Organizátorovi přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu, vysvětlení a případně odstranění závadného stavu při zpracovávání jeho osobních údajů vzniklého, jakož i další práva podle § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.