Důvodem založení sboru v obci bylo několik požárů z předešlých let, kdy obyvatelé obce byli odkázáni na pomoc okolních sborů. V lednu roku 1919 na podnět řídícího učitele Josefa Mareše t.č. v Dolanech byla v obci založena první četa sboru dobrovolných hasičů. V srpnu 1919 byla svolána první ustavující valná hromada do hostince paní Marie Šlajsové. Do přípravného výboru byli zvoleni : Starostou Josef Zeman. Jednatelem Václav Klesa a pokladníkem Václav Kleisner. Členy výboru byli Vít Hodan a Filip Hora. Na obecní schůzi se 12. července 1919 usneslo obecní zastupitelstvo objednat hasičskou stříkačku od firmy R.A.Smekal Praha – Smíchov a sic: dvouproudní oboustranně sací. Stříkačku přivezl ze Švihova právní člen sboru Josef Maršálek. V současné době má sbor 65 dospělých členů a 17 dětí, z toho 25 žen a dívek.

Ne všichni členové jsou obyvateli obcí Malechov a Výrov. Přesto představují významný podíl vzhledem k celkovému počtu obyvatel. Novodobá historie se začala psát v roce 1976, kdy byla postavena hasičská zbrojnice s dvěma klubovnami. V roce 1986 bylo přistavěno víceúčelové zařízení se sálem, knihovnou a mandlem. Klubovna a sál byly centrem dění u hasičů. V únoru 2002 hasiči přistavěli kuchyňku a zrekonstruovali sociální zařízení.Tím došlo k usnadnění pořádání kulturních akcí. V roce 2000 založili kroužek mladých hasičů.

Mladí hasiči jsou dvěma družstvy zapojeni do celoroční hry Plamen. Pravidelně se drží na předních příčkách v okrese. Čtyřikrát reprezentovaly okres Klatovy na krajských kolech této soutěže. V posledních několika letech došlo k úbytku dětí, proto úzce spolupracují s mladými hasiči ze Svrčovce. V roce 2007 vstoupilo do sboru větší množství žen. Ty pořádají akce pro děti – zájezdy, sportovní odpoledne. Pro dospělé například cyklovýlety, posezení s harmonikou a zábavy. V roce 2013 při sboru vznikl i kroužek dorostu. Členky a členové kroužku se účastní soutěží na republikové úrovni na předních příčkách ve svých kategoriích. Obec Dolany se rozhodla vzhledem k finanční náročnosti zřídit v rámci katastru obce jen jednu zásahovou jednotku. V ní působí šest členů. Sbor tedy nemá vlastní zásahovou jednotku.

Na oslavách se představila dětská hasičská přípravka ze Švihova. Součástí oslav byla i výstava historických hasičských stříkaček. V dřevěné kolně byla připravena projekce dvou historických dokumentů, které zaznamenal pan Belfín z Výrova z oslav 50. výročí založení sboru a práce v malechovské cihelně. Na panelech byly také informace o partnerské obci Grafling a družebním sboru dobrovolných hasičů, která byla doplněna fotografiemi z těchto akcí. Na oslavy byli pozváni rodáci z obou obcí, kteří si rádi zavzpomínali při společném posezení.

Dvoudenní akce nabízela podívanou nejen pro děti, ale i pro dospělé.
O pouti si děti zašermovaly s rytíři