První zmínky o vesničce Zborovy se datují do let 1384 – 1418. Již tehdy tu stál kostelík svatého Jana Křtitele. Kostel byl založen asi roku 1200, ale přesná doba založení není známa. V 18. století byla přestavěna v barokním slohu, opravena a obnovena v roce 1778. Kostel se skládá z okrouhlé lodi, pravoúhlého presbyteria, nad nímž se zvedá barokní věž a polokruhové apsidy. Loď bez soklu má podobu románské rotundy.

A co vypráví legenda o názvu obce Zborovy? V polovině 11. století začaly kočovné turecké kmeny ohrožovat byzantskou moc v Anatolii. Byzantský císař Alexios toužil dobytá území získat zpět pomocí evropských žoldnéřů. V roce 1095, po vydrancování Jeruzaléma Araby z Egypta, se zformovala první křížová výprava, která měla za úkol dobýt Svatou zemi zpět a zajistit tak křesťanským poutníkům ochranu před výbojnými muslimy. K výpravě složené především z francouzských a normanských rytířů se přidal také rytíř Hošek z Borov. Ten doposud poklidně žil v hradišti z 10. století na vrchu Hrádku ležícího na jihozápadě české kotliny. Během jedné z prvních bitev byl rytíř i se svým věrným služebníkem zajat. Ten byl však záhy propuštěn, aby přinesl za svého pána výkupné. Rytíř Hošek v zajetí obracel v modlitbách ke sv. Janovi o pomoc. Na oplátku mu slíbil, že mu po návratu domů postaví svatostánek. Svatý Jan rytíři pomohl a vyvedl jej z žaláře. Ihned po návratu do vlasti počal Hošek budovat nedaleko Hrádku kostelík. Kolem něj vznikla osada, která nese jméno po rytíři z Borov, a to Zborovy.

Nad obcí v lese se nacházejí pozůstatky starého slovanského hradiště Hrádek z 10. století. Obcí prochází značené cyklotrasy, lesní cestou se dá za hodinu dojít k Hnačovskému rybníku.

Čertovské rojení v Nýrsku.
PODÍVEJTE SE: Čerti řádili, andělé s Mikulášem nadělovali