Na posledním jednání schválilo zastupitelstvo města Klatov rozpočet na rok 2012. Zda se bude muset více šetřit a jak rozpočet Klatov vypadá, odpověděl v rozhovoru místostarosta města Klatov Václav Chroust.

S jakým rozpočtem vstupuje město Klatovy do roku 2012?

Zastupitelstvo města přijalo rozpočet na rok 2012 jednohlasně. To je potěšitelná zpráva znamenající, že zastupitelé přistoupili k rozpočtu zodpovědně, seznámili se s jeho relacemi a svým hlasováním je odsouhlasili. Rozhodnutí zastupitelstva předcházela celá řada jednání, rozpočet prošel finanční komisí, finančním výborem, byl projednán na pracovním semináři určeném právě pro zastupitele. Připomínky k němu byly věcné. Jsem velmi rád, že jsme tak mohli přijmout rozumný rozpočet. Rozpočet předpokládá celkové příjmy ve výši 310,3 milionu Kč. Ty tvoří daňové příjmy ve výši 211,2 milionu Kč, nedaňové příjmy 53,4 milionu Kč, dotace 39,2 milionu Kč a kapitálové příjmy 6,5 milionu Kč. Rozpočet dále počítá s neinvestičními a investičními výdaji ve výši 273,1 milionů Kč celkem a dále se splátkami úvěrů a půjček v celkové výši 15,9 milionu Kč. Sečteme-li tato čísla, dostáváme se k výsledku , a to k přebytku hospodaření ve výši 21,3 mil. Kč. Dalo by se říci, že jde o rozpočet mírně přebytkový, nicméně raději bych hovořil o rozpočtu vyrovnaném, neboť jde v podstatě o jakousi pojistku pro případný horší vývoj tzv. sdílených daní, a nebude-li této „pojistky“ potřeba, bude sloužit k financování zejména investičních potřeb města. Srovnáme-li letošní čísla s loňskými, pak počítáme s příjmy o cca 20 milionů korun nižšími.

Znamená to, že budete muset omezovat provoz některých organizací a nebude dostatek peněz na provoz a údržbu města?

Organizace města budou sice muset šetřit, mimo jiné i proto, že dochází k nárůstu sazby DPH u energií, ale není nutné, aby jakýmkoliv způsobem musely omezovat svoji činnost. Spíše jde o to, aby rozumně hospodařily s prostředky, které jim z rozpočtu dáváme, a aby za ně v rámci své působnosti odvedly co nejvíce. Největší příspěvek dostávají od města technické služby – 59,5 milionu Kč, pak městský ústav sociálních služeb 8,5 milionu Kč, městská knihovna 7,9 milionu Kč, městské kulturní středisko 7,5 milionu. Kč, příspěvky základním školám se pohybují mezi 3,6 až 4,2 milionu Kč. Nezapomínáme ani na mateřské školy, ty jsou dnes organizačně sjednoceny a celkový příspěvek na ně činí 10,3 milionu Kč. Zimní stadion, o.p.s. dostává stejně jako v minulých letech 4,2 mil. Kč. Dohromady město dává svým organizacím na příští rok 114,6 milionu Kč. Zastupitelstvo podpořilo i návrh navýšit peníze na údržbu ulic, silnic a chodníků, které máme ve své péči, o jeden milion korun na celkových 11 milionů Kč. To je částka, se kterou bude pracovat náš hospodářský odbor. V rozpočtu technických služeb bude na stejné účely minimálně 6 milionů korun, celkově tedy navýšíme tuto údržbu o 3 miliony Kč. Doufám, že to bude za rok vidět.

Hovořil jste o možném špatném vývoji sdílených daní. Z čeho vaše obava vychází? O co konkrétně jde?

To je jednoduché a zároveň složité. Pokusím se to vysvětlit jednoduše – sdílenými daněmi jsou daně z příjmů, a to jak fyzických, tak právnických osob, a daň z přidané hodnoty. Sdílené se tyto daně nazývají proto, že o jejich výnos – tj. to, co lidé a firmy zaplatí – se určitým způsobem dělí stát a města a obce, že tento „výnos sdílejí.“ Daňový výnos je ale závislý na vývoji ekonomiky, na tom, zda lidé a firmy nakupují výrobky, zboží a služby a samozřejmě i na tom, zda firmy vytvoří zisk, který je pak předmětem např. daně z příjmů právnických osob. Obdobně výši vybraných daní ovlivní i to, zda-li si lidé vydělají v novém roce více a tudíž zaplatí i více na dani z tzv. závislé činnosti, což není nic jiného než daň aplikovaná na vaši mzdu. Roli hraje i to, mění-li se či nikoliv sazby daní. A právě odhady vývoje české ekonomiky a ekonomiky evropské zaznamenaly v uplynulých několika měsících velmi překotný vývoj. Rozpočet státu vychází, nemýlím-li se, z prognózy publikované koncem jara a předpokládá, že se český hrubý domácí produkt (HDP), vzroste v roce 2012 o 2,3%. Jenže nyní je realita jiná, samo ministerstvo financí hovoří o několika možných scénářích, růst vidí za určitých předpokladů ve výši 1,1% a za jiných dokonce v minusových hodnotách. My jsme nechtěli jen mechanicky přejmout data daná propočtem sdílených daní pro naše město, a tak jsme v rozpočtu, po dohodě se všemi partnery v zastupitelstvu projektovali předpokládané daňové příjmy opatrněji – částka přibližně odpovídá růstu HDP o 0,9%. Vzhledem k tomu, že je rozpočet mírně přebytkový, máme tu určitou další rezervu, bylo by ale nemilé, abychom jí museli využít. Znamenalo by to omezení investic.

A co nové rozpočtové určení daní? To by přeci mělo rozpočtu města přinést dodatečné zdroje?

Jistě, jenže o tzv. novém rozpočtovém určení daní (RUD) se hovoří delší dobu a existuje dokonce i návrh ministerstva financí doplněný jednoduchou „kalkulačkou“, který najdete na webových stránkách ministerstva. Ten počítá s tím, že by se poněkud přidalo tzv. menším a středním městům, ale naopak výrazně ubralo městům statutárním – jimi jsou Praha, Brno, Ostrava a Plzeň. Existuje tedy další návrh a diskuse o RUD, jak se rozpočtové určení daní označuje slangově, pokračují. Pro nás jako město to znamená, že nemůžeme zatím s žádnou pozitivní změnou v rozpočtu počítat. Rozpočet musí respektovat zásadu opatrnosti, která říká „příjmy jsou nejisté, výdaje jisté“, a proto případný dodatečný příjem, pokud dojde ke změně v RUD, rádi do rozpočtu zahrneme v té chvíli, kdy „to bude jisté“. Rozpočet by se navýšil o něco více než o 20 milionů Kč.

Jaké formě hospodaření dáváte přednost?

Rozumné, chceme, aby město zůstalo finančně zdravé, aby se Klatovy nezadlužovaly. Můžeme si dovolit jen to, na co máme, ale musíme si zároveň uvědomit, že každá koruna má cenu, a že i po malých částkách se dají dělat i velké věci. Schválený rozpočet předpokládá další snížení výše investičních úvěrů, jež město má. Počátkem příštího roku bude jejich celková částka 187,5 milionu Kč, koncem roku pak 171,6 milionu Kč, jde o účelové úvěry použité na financování projektu „čisté město“ a na pořízení dvou bytových domů.

Dovolte mi, abych závěrem popřál vašim čtenářům a všem obyvatelům našeho města a přidružených obcí krásné Vánoce a hodně štěstí a zdraví v novém roce.