Na proměnu klatovského náměstí a jeho okolí předložilo svoje návrhy osm týmů architektů, které se zúčastnily architektonické soutěže „Cena Petra Parléře“. Předmětem soutěžních návrhů byla změna náměstí Míru, přilehlé Divadelní ulice a radničního dvorku.

V dnešním díle vám představíme návrh z dílny Petra Lošťáka z Prahy a architektů Tomáše Lohinského z Odolené Vody a Martina Votřela z Prahy. „U klatovského náměstí byla pro nás lákavá zejména komplexnost zadání. Je tam mnoho historicky daných vstupů a architekt může pracovat pouze s veřejným prostorem bez možnosti úprav objektů. U prostoru, jako je středověké náměstí, je inspirací především prostor samotný, stavby, které ho vymezují, a lidské aktivity, které se na něm konají, případně se konat mohou,“ informoval Petr Lošťák.

Hlavní myšlenkou návrhu bylo zachovat cenný volný prostor náměstí. „Chtěli jsme do náměstí vnést drobnější měřítko a umožnit jeho flexibilní „zabydlování” různorodými aktivitami. Vodítkem pro nás byla stopa historické dlažby, díky které jsme společně s pomocí speciálního mobiliáře rozčlenili náměstí na podprostory. Hlavním nástrojem návrhu je pak tento víceúčelový mobiliář, díky kterému je možné z náměstí vytvořit místo příjemné pro odpočinek či vhodné pro trhy a kulturní akce. Na návrhu jsme pracovali dva měsíce,“ sdělil Tomáš Lohinský.

Podle návrhu není přítomnost autobusů na náměstí nutná a vzhledem k uspořádání středověké zástavby a původního hradebního okruhu ji lze vymístit na okružní komunikaci kolem historického jádra a tím klesne dopravní zatížení. Pro případ zachování autobusové dopravy na náměstí doporučují architekti přesunout zastávku do ulice Pražská. Stejným způsobem jako o veřejné dopravě lze uvažovat i o dopravě automobilové.

Náměstí plné laviček pro všechny

Hlavním principem návrhu je snaha o plnohodnotné využití všech veřejných prostor zájmového území. Plocha náměstí je v současnosti využívána pro tři základní funkce, běžné pobytové využití, využití pro trhy a pro hromadné akce. Studie počítá s doplněním o využití pro výstavní účely. „Zásadním vstupem návrhu je nutnost respektovat vzor historické dlažby a kašnu ve středu náměstí a dále potřeba částečně vymístit parkující automobily. Pro naplnění funkcí náměstí je proto využito dvou principů a to řešení parkování a užití systémového mobiliáře, který zajistí požadavky jednotlivých způsobů využití. Parkování automobilů je v první řadě vymístěno z vnitřní plochy náměstí a je přemístěno na krátkodobá stání po obvodu historické dlažby. Navrhujeme zrušit zvýšenou dlažbu pěší zóny v severozápadním rohu náměstí a vyrovnat ho s ostatními rohy,” popsal Lošťák.

Chodníky by byly rozšířeny na šest metrů, což umožní bezproblémové umisťování zahrádek restaurací. Místa pro parkování by byla oddělena ocelovými sloupky. Architekti navrhují zachovat princip osvětlení náměstí po obvodu vnitřního prostoru, ale zpřesnit jeho polohu vůči historickému rastru dlažby, lamp bude využito pro osvětlení dominant náměstí a dále by doplnili výrazné nasvětlení kašny.

Běžné pobytové využití náměstí počítá s užitím velkého počtu univerzálních lavic o rozměru 2 x 2 metry, jejichž uspořádání respektuje historický rastr dlažby a vymezuje osm intimnějších prostor s drobnějším lidským měřítkem a jeden centrální čtverec s původní kašnou. Každý takový prostor pak obsahuje několik typů lavic a hrací modul pro děti (dopravní koberec, pískoviště atp.). Do lavic jsou pak integrovány mobilní květináče se stínící zelení a koše. Zpestření každého z těchto prostorů pak tvoří centrální vodotrysk integrovaný do dlažby.

Pro využití pro tržiště se předpokládá vytvoření prodejních stánků z univerzálních lavic a jejich umístění do čtverců rastru. Tímto principem vznikne plnohodnotný dojem tržiště a zároveň se vytvoří zázemí prodejců. Využití pro hromadné akce předpokládá možnost sestavení jednoho nebo více pódií z prvků univerzálních lavic. Každá tato lavice se dá rozdělit na dvě platformy a upravit do požadované výšky. Z těchto pódií doplněných o lankové zábradlí budou rovněž sestaveny zahrádky restaurací.

Divadelní ulice

Prostor Divadelní ulice je pojat jako klidová zóna. „Předpokládá se doplnění stromů a instalace vodního prvku v ose nižší úrovně uličky. Tento prvek zlepší mikroklima prostoru v letních měsících a zároveň celý prostor zatraktivní. Na vyšší platformě navrhujeme venkovní posezení doplněné relaxačním lehátky. Vodní prvek bude tvořen mělkým, měkce tvarovaným korytem s tekoucí vodou. Tvar a hloubka prvku neznemožňuje zajíždění vozidel zásobování divadla,“ vysvětlil Lohinský.

Radniční dvorek

Po odstranění objektu toalet nabízí radniční dvůr vzhledem ke svému tvaru a výškovému uspořádání prostor pro instalaci hlediště se sezónním využitím. Jako jeviště by sloužila plocha průchodu směrem k hradebnímu okruhu. Zázemí jeviště a toalety by bylo možné umístit v přilehlém objektu v jezuitských zahradách. Hlediště je před nepřízní počasí chráněno plachtovou střechou na jejíž podpůrné konstrukci se počítá s audiovizuálním vybavením.