Dokončena bude také ulice Za Čedíkem, která propojí silnice na Horažďovice a na Plánici.

Plošné opravy chodníků, vozovek, polních cest, schodišť, světelných signalizací, veřejných osvětlení zajišťuje v Klatovech a integrovaných obcích hospodářský odbor MěÚ Klatovy.

„Jednotlivé akce jsou každoročně zařazovány do seznamu na základě požadavků občanů města, osadních výborů, ale i kontrolní činnosti, kterou odbor na pozemních komunikacích provádí. Pro rok 2012 bylo stejně jako pro loňský rok schváleno jedenáct milionů korun. Oproti předchozím rokům byly prostředky na tuto činnost navýšeny. Nároky na opravy však několikanásobně převyšují finanční možnosti města. Proto nemůže být vyhověno všem požadavkům v daném roce a tyto nároky se potom přesouvají do dalších let. Při sestavování plánu akcí se bere ohled nejen na to, kolik lidí daný úsek opravované komunikace užívá, ale například i na to, zda se bude v této silnici výhledově opravovat nějaká inženýrská síť a podobně,“ informoval vedoucí hospodářského odboru MěÚ Klatovy František Kocfelda.

Opravy v ulicích

V ulici Dr. Riegra se k opravě vozovky a dvou částí chodníků připojí rekonstrukce kanalizace, vodovodu a plynovodu.

Oprava plynovodu je naplánována ve Studentské ulici, kde budou zároveň oboustranně upraveny chodníky v celé své délce. Podél chodníku budou také vytvořena stání vozidel, která vzniknou zúžením chodníku na dva metry a bude vybudován pruh pro parkování mezi stromy.

Na nábřeží Kpt. Nálepky v úseku mezi Kollárovou a Dukelskou ulicí se budou před úpravou chodníku a vozovky opravovat teplovod, vodovod a plynovod a pokládat kabely pro digitální síť.

Před prací na komunikaci v ulici Pod nemocnicí (podél nového kolmého stání) a chodníku bude opraven i plynovod, stejně jako v místě chodníku v Plzeňské ulici – od schodiště po nový kruhový objezd.

Hřbitovní ulice (vedle hlavního vchodu na centrální hřbitov) se dočká rekonstrukce plynovodu, kabelu ČEZu a nového kabátu chodníku a vozovky.

Nová ulice

Z investičních akcí bude v letošním roce provedena akce Výstavba místní komunikace v ulici Za Čedíkem, Hálkova a ulice Viléma Glosse. „Počátkem měsíce listopadu byly zahájeny práce na stavbě vypracováním dokumentace a zhotovením přeložky plynovodu. Práce byly přerušeny z špatných důvodu klimatických podmínek a budou pokračovat od března. Celkové stavební náklady činí bezmála 34,5 milionu korun. Na tuto akci má město Klatovy přislíbenu dotaci z Evropského fondu pro regionální rozvoj ROP Jihozápad do výše 23,5 milionu korun. Zbylé prostředky půjdou z rozpočtu města,“ sdělil Kocfelda.

Výstavbou prostřední části ulice Za Čedíkem bude propojena silnice na Horažďovice se silnicí na Plánici. Akce obnáší výstavbu komunikace včetně odvodnění, cyklistické stezky, chodníku, veřejného osvětlení, přeložku některých inženýrských sítí.

Akce bude prováděna za částečné uzavírky a dokončení je naplánováno na 31. října.

V souvislosti s ulicí Viléma Glosse jde o nově pojmenovanou ulici vedoucí od okružní křižovatky na Plánické po areál firmy J+J Linea.

V Hálkově ulici jde o komunikaci vedoucí podél dvou nově budovaných bytových domů. Obě ulice zahrnují výstavbu vozovek včetně odvodnění, chodníků, stezky pro pěší a cyklisty, veřejného osvětlení, kanalizace a vodovodu. Obě ulice budou částečně uzavřeny. Stavba bude dokončena do 20. srpna.

Opravy v obcích

Z integrovaných obcí bude upraven povrch částí chodníků v lokalitě Luby-sever kolem budovy mateřské školky. Odtok povrchových vod podél silnic bude udělán v obcích Kal, Křištín a Otín. Ve Štěpánovicích bude opraveno vzdušné vedení veřejného osvětlení současně s vedením ČEZ před restaurací Na Vršku.

Stejně jako hospodářský odbor mají vyčleněny finanční prostředky na opravy komunikací Technické služby města Klatov. „Technické služby provádí každoroční opravu výtluků po zimě, čištění chodníků, údržbu chodníků, vozovek, světelné signalizace, veřejného osvětlení a podobně. Z větších akcí by mělo dojít na celoplošnou úpravu propojovací komunikace mezi obcemi Luby a Sobětice, opravu výtluků na komunikaci Drslavice – Řakom. Opraveno bude veřejné osvětlení umístěné převážně na komunikacích, které bude opravovat hospodářský odbor.