Letos se akce rozšíří také do Chanovic a Hrádku u Sušice. O chystaném programu jsme si proto povídali s místostarostou města Klatovy a předsedou občanského sdružení Klatovské katakomby Václavem Chroustem.

Jaký program jste pro letošní rok připravili?

Chystáme historickou konferenci, rekviem a mši svatou, které budou nejen duchovní vzpomínkou na lidi pohřbené v klatovských katakombách. Obě mše budou doprovozeny hudebními díly patřícími datem svého vzniku do období, kdy v Klatovech působili jezuité (1636 – 1773 ). Kolegium pro duchovní hudbu letos vybralo díla Haydnova a Monteverdiho, jež umocní kázání, která pronesou plzeňský biskup Mons. František Radkovský a nový provinciál českých jezuitů P. Josef Stuchlý.

Letošní ročník je symbolicky věnován dvěma mužům, jejichž jména a osudy jsou spjaty s naším regionem…

Ano, tím prvním je sv. Jan Nepomucký, nebo též Johánek z Pomuku, jeden z nejznámějších českých světců, od jehož umučení letos uplynulo 620 let. Tím druhým, pro Klatovy však neméně významným, je Albert, nebo též Albrecht či Vojtěch Chanovský, jezuita a misionář, který je jedním z otců zakladatelů klatovské jezuitské koleje a jenž tu i 16. 5. 1643 zemřel a byl pohřben. Dodnes jsou jeho ostatky v barokní rakvi na čestném místě v katakombách. A právě Jan Nepomucký a Albert Chanovský jsou hlavními tématy, mohu-li to takto říci, historické konference. Ta se uskuteční v sobotu 27. dubna ve společenském sále Městské knihovny v Klatovech, to jest v nejstarší části bývalé jezuitské koleje.

Předehrou konference bude ale již páteční program…

Ve velké kryptě katakomb se uskuteční Hádání husity s jezuitou, které předvede profesor Petr Čornej (husita) s docentkou Ivanou Čornejovou (jezuita), návštěvníci našich programů vědí, že jde o manželský pár – a jejich vystoupení doprovodí barokním zpěvem Fred Plantinga z holandského Heemskerku. Manželé Čornejovi upravili své výjimečné „hádání" (staročeský termín) tak, že budeme moci doslova nahlédnout do myšlenkového světa gotiky a baroka, a bude jistě zajímavé posoudit, nakolik se tyto světy liší od našeho. V pátek se však uskuteční i dvě jezuitské misie, jež formou přednášek inspirovaných životem a dílem Alberta Chanovského, provedou současní jezuité – P. Petr Havlíček v Chanovicích a P. František Hylmar v Hrádku u Sušice. Součástí programu bude i návštěva Svéradic, kde se Albert Chanovský narodil, a též setkání představitelů města Klatovy a obcí, které se na programu podílejí. V Chanovicích se přednáška bude konat v areálu zámku, v Hrádku též v zámku, a to v kapli sv. Valburgy.

A nyní se ale již vraťme podrobněji k samotné historické konferenci. Kdo na ní vystoupí?

Máme velkou radost z toho, jaké přednášející se podařilo pro letošní ročník získat. Prof. Petr Čornej bude hovořit o Václavu IV. a jeho dvou Janech (Janu z Jenštejna a Janu z Nepomuka). Podíváme se s ním do bouřlivé doby konce 14. století, kdy si svým životem nebyl jist ani biskup, a možná ani sám král. Na druhý život Johánka z Pomuku, tj. na něj coby světce baroka, se ve své přednášce zaměří profesor Vít Vlnas. Martin Svatoš se bude věnovat jezuitským misiím v českých zemích v 17. a 18. st. Navazovat bude vystoupení Petra Havlíčka o Albertu Chanovském. Závěr pak zajistí přítelkyně Marie-Elisabeth Ducreaux a Ivana Čornejová dvěma přednáškami na téma Zbožné Čechy z francouzské perspektivy a Jezuité a Jan Amos Komenský. Program začne v 9 hodin a bude prokládán drobnými přestávkami. Přednášející přislíbili zůstat na konferenci, bude tedy možné oslovit je nebo si nechat podepsat jejich knihy, neboť jde vesměs o pravidelně publikující autory se zajímavými díly. Jen pro pořádek bych rád upozornil, že paní profesorka Ducreaux, přední francouzská historička, hovoří velmi dobře česky a česky bude i vystupovat. Ne nadarmo je nositelkou čestného doktorátu Karlovy univerzity.

Završením klatovského programu bude nedělní vystoupení herce Miroslava Částka.

Ve velké kryptě katakomb uvede své představení Následování Krista, inspirované slavnou knihou Tomáše Kempenského. Dílo, které vzniklo na počátku 15. století, je po staletí nesmírně populární – mimochodem česky vyšlo poprvé již v roce 1498 u Mikuláše Bakaláře v Plzni. Protože augustinián a mystik Tomáš Kempenský byl inspirací i pro zakladatele jezuitského řádu Ignáce z Loyoly, je představení Následování Krista vhodnou duchovní a kulturní tečkou za programem Barokních jezuitských Klatov 2013.