„Město postupně provádělo demolice starých vojenských objektů a les, který je součástí sušických městských lesů, byl vykácen. Celé území je nyní předpřipraveno pro novou výstavbu. Záměrem města je vybudovat zde především obytnou lokalitu, protože v Sušici je zatím neustálá poptávka po pozemcích na výstavbu rodinných domů,“ uvedla místostarostka Sušice Věra Marešová.

Současná upravená územní studie vymezuje pozemky pro celkem 50 rodinných domů. V první etapě, která zahrnuje asi polovinu plochy, je navrženo 29 rodinných domů a tři čtyřpatrové domy s celkem 27 byty. Pro území je ale potřeba nejprve vybudovat technickou infrastrukturu. Problematické je zásobování pitnou vodou, proto bude všemu předcházet ještě investice do rekonstrukce souběžné Hájkovy ulice.

„Zde bude vybudována především čerpací stanice pro pitnou vodu, dále sítě vodovodu, splašková a dešťová kanalizace, chodník a oprava povrchu komunikace. Následně bude napojena nová komunikace v předmětném území, včetně sítí. Je v plánu vybudovat přípojky na hranici jednotlivých stavebních pozemků,“ sdělila Marešová.

Lesní pozemek bude mít prvotní funkci rekreačního lesoparku. Území bude následně tvořit veřejný prostor pro novou obytnou výstavbu. Na území lesoparku zároveň vznikne protipovodňové opatření v území vytvořením tří stupňů suchých poldrů pro zachycování případných velkých vod. Jeden z těchto poldrů bude tvořit stálé jezírko o ploše cca 200m². Zároveň i naučná funkce lesoparku bude zaměřena především na vodu a její význam v přírodě i pro člověka.

„Odhad finančních nákladů na vybudování lesoparku včetně poldrů, soustavy cest, osvětlení a sportovních a naučných prvků je asi sedm milionů korun. Investiční náklady na realizaci sítí technické infrastruktury budou vyčísleny až na základě projektové dokumentace pro územní řízení, která se nyní zpracovává. Předpokladem je, že náklady na vybudování infrastruktury následně pokryje prodej jednotlivých pozemků. Časový odhad dokončení přípravy celého území pro výstavbu rodinných domů jsou tři až čtyři roky,“ dodala Marešová.