RADKOVICE

Sbor dobrovolných hasičů v Radkovicích je sborem s více než stoletou tradicí. O založení sboru se začalo jednat už v roce 1899, ale první ustavující schůze se konala až 14. května 1905. První sborem zakoupená stříkačka byla slavnostně vysvěcena 22. července 1906. Ve svých raných letech byl sbor velmi činný. Pod patronátem členů SDH se začaly pořádat oblíbené taneční zábavy, které se staly tradicí a pořádají se dodnes. Další aktivitou tehdejších členů byl ochotnický spolek.

Členové pořádali četná divadelní představení pro široké okolí. V roce 1937 byla zakoupena nová motorová stříkačka, která sloužila u sboru do roku 1959, kdy byl sbor vybaven novou stříkačkou PPS 8. Tato stříkačka je u sboru dodnes. V roce 2008 byla sboru zakoupena stříkačka PPS 12 a postavena nová hasičská zbrojnice. K dnešnímu dni má sbor 27 členů a věkové spektrum je od dorostenců po seniory. Současný sbor se účastní okrskové soutěže a také soutěže stříkaček PPS 8. Sbor každoročně pořádá celou řadu kulturních akcí. Patří mezi ně stavění máje. Pořádají se taneční zábavy a sbor se podílí i na různých pracích v rámci obce.

MĚČÍN

Sbor dobrovolných hasičů v Měčíně byl založen v roce 1876. U jeho zrodu stálo 23 zakládajících členů. První vlastní stříkačku zakoupil sbor v roce 1899 od firmy Smekal za 630 zlatých.

V roce 2006 při oslavách 130. výročí založení uspořádal sbor celookresní oslavy svatého Floriána. Při této příležitosti mu byl od města Měčín předán historický prapor. Od roku 2004 došlo k velkému náboru mladých členek a členů a k podstatnému omlazení sboru. Díky tomu se od roku 2007 účastní okrskových soutěží vždy dvě družstva mužů a v roce 2008 se vyřazovacího kola zúčastnilo i družstvo žen. V současné době má sbor 74 členů, z toho 14 žen. Ve věku do 26 let máme 19 mužů a 9 žen.

V roce 2008 sbor zakoupil s přispěním města repasovanou soutěžní stříkačku. Krom toho sbor užívá zásahové vozidlo CSA 25 a přepravní avii vybavenou stříkačkou PPS 12 a záložní stříkačku PS 8. Každoročně hasiči pořádají stavění máje, spojené s občerstvením pro všechny děti v rámci oslav MDD a tradiční májovou zábavou s průvodem po celém městě.

NEDANICE

První pokusy o založení sboru dobrovolných hasičů v Nedanicích se uskutečnily počátkem roku 1924. Tehdy jednali zástupci nedanické obce se zástupci obce Nedaničky o zřízení společného hasičského sboru a zakoupení motorové stříkačky. Protože se zástupci obou obcí nedohodli na místě, kde by měla být postavena hasičská zbrojnice, z jednání sešlo.

Až 15. dubna 1929 byla svolána valná hromada na obecní úřad, kde bylo dojednáno se zástupcem firmy Stratílek z Vysokého Mýta zakoupení motorové požární stříkačky s příslušenstvím a výstrojí pro 12 mužů. 16. května 1929 se konala řádná ustavující valná hromada. Starostou byl zvolen Václav Bošek, velitelem Jan Baloun. V letošním roce sbor slaví 80 let trvání organizace.

Již nyní členové sboru připravují program oslav. Chystá se okrsková soutěž a slavnostní schůze. V loňském roce sbor opravil okolí hasičské zbrojnice položením zámkové dlažby. Dále se věnovali úklidu návsi, bílení kapličky před poutí a udržování hasičské klubovny. Hasiči dnes pravidelně pořádají dětský den, mikulášské nadílky i dětský karneval. Z kulturních akcí se podíleli na „Dni koní v Trní“, kde zajišťovali pořadatelskou službu.

Pořádají již pět let turnaj v prší. Posledního ročníku v závěru loňského roku se zúčastnilo padesát hráčů. Vítězem se stal Pavel Skuhravý z Měčína, který vyhrál hlavní cenu – divoké prase. Sbor se pravidelně zúčastňuje okrskové soutěže, kde se umístil na 3. místě.

PETROVICE

Sbor dobrovolných hasičů v Petrovicích byl založen v roce 1891. Činnými členy byli Vojtěch Mukenšnábl, Jan Bambruk, Josef Blumentrit, František Petelík, Josef Valenta, Václav Mašát, František Valenta, Jan Mašát, Josef Mukenšnábl, František Pytlík, Josef Anton, František Korčík a Václav Lepič. 5.6. 1892 byla do obce dodána firmou R. M. Smekal z Prahy Smíchova první stříkačka. Její cena byla 580 zlatých. Slavnostní svěcení stříkačky se konalo 22. 7. 1892 v kapli v Petrovicích. Kmotrem byl farář František Michálek z Němčic a světící kaplan Bošek.

Sbor byl finančně odkázán pouze na své vlastní příjmy z různých večírků. Z těchto příjmů splácel sbor dluh za stříkačku a úroky, neboť obec na protest občanů sboru nesměla na činnost přispívati. Změna nastala velkým požárem v obci 9. 5. 1907, kdy za účasti třinácti sborů z okolí, padlo ohni za oběť 15 čísel popisných. Tato pohroma změnila názory občanů.

Od roku 2006 se SDH v Petrovicích účastní Pošumavské hasičské ligy, kde se zúčastnil 6 závodů z deseti a v celkovém hodnocení se umístil na 21 místě z 53 možných umístění. Toho roku sbor zakoupil za finanční pomoci města Měčín motor a čerpadlo pro sestavení nové stříkačky PPS 18 pro rok 2007. V roce 2007 se soutěžní družstvo opět zúčastnilo Pošumavské hasičské ligy, v které se zúčastnil všech deseti závodů a skončilo na pěkném 3. místě z 51 soutěžních družstev.V roce 2008 dosáhl sbor svého největšího vrcholu. Díky plnohodnotným tréninkům a mnoholetým zkušenostem se soutěžnímu družstvu povedlo dosáhnout na titul a stal se mistrem Pošumavské hasičské ligy 2008.

BÍLUKY

Dnes 6. dubna 1909 bylo prostřednictvím Obecního úřadu v Bílukách zasláno oznámení c.k. Okresnímu hejtmanství v Přešticích o konání ustavující valné hromady nově vznikajícího Sboru dobrovolných hasičů v Bílukách dne 2. května 1909.

8. května 1909 byla zaslána žádost c.k. místodržitelství v Praze o povolení stejnokroje, výzbroje a signálů. První stříkačka dosud dochovaná s letopočtem 1909 a výrobním číslem 5069 byla zakoupena v ústřední prodejně stříkaček, hasičských a tělocvičných potřeb v Praze. U prvního požáru zasahoval sbor v Petrovicích 26. srpna 1909. V roce 1919 měl sbor 15 členů činných a 31 přispívajících, v roce 1921 14 činných a 38 přispívajících.

Prvním starostou sboru byl v letech 1909 – 1915 byl Jan Pelíšek a velitelem Jan Sikyta. V současné době má sbor 44 členů. Starostou je Vladimír Fiala, velitelem Václav Nykles, jednatelkou Vladimíra Fialová, pokladníkem Roman Valeš st., preventistou Petr Svoboda a kronikářkou Hana Kubíková.

(pou, Zdroj: výroční zprávy sborů)