Kdy se volí a kdo vlastně může volit?

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se konají v pátek 25. října 2013 od 14.00 hodin do 22.00 hodin, a v sobotu 26. října 2013 od 8 hodin do 14 hodin. Volit může každý občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let.

Jak prokáži svoji totožnost?

Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem, nebo platným cestovním pasem (diplomatickým nebo služebním pasem) České republiky. Voliči, který tak neučiní, nebude hlasování umožněno.

Jak mohu upravovat volební lístek?

Do prostoru, který je určen pro úpravu hlasovacích lístků, smí vstoupit každý volič pouze sám, bez doprovodu. Do úřední obálky, kterou obdrží při zápisu ve volební místnosti, volič vloží pouze jeden hlasovací lístek - té politické strany, politického hnutí či koalice, pro níž se rozhodl hlasovat. Hlas voliče je neplatný, je-li v úřední obálce několik hlasovacích lístků.

Volič může na tomto hlasovacím lístku zakroužkovat pořadové číslo až u čtyřech kandidátů, u nichž by byl rád, aby se do sněmovny dostali. Týká se to i lídra, tedy pořadového čísla 1.

Jiné úpravy nemají na volbu vliv. Ve prospěch strany, hnutí nebo koalice se počítají i takové hlasovací lístky, na nichž jsou jména kandidátů škrtnuta, změněna nebo dopsána. Neplatné hlasovací lístky jsou ty, které nejsou na předepsaném tiskopise, jsou přetržené či nejsou vloženy do úřední obálky.
Hlasovací lístky jsou městským či obecním úřadem distribuovány voličům nejpozději jeden den přede volbami. V případě, že dojde k jejich poškození nebo ztrátě, anebo volič zjistí, že nemá k dispozici všechny hlasovací lístky, může ve volební místnosti požádat o vydání nových hlasovacích lístků.

Kdy mohu požádat o přenosnou volební urnu?

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, avšak pouze v územním obvodu stálého volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.

Jak hlasovat s voličským průkazem?

Volič, který se nebude zdržovat v době voleb v místě svého trvalého pobytu, může hlasovat na voličský průkaz v jakémkoliv stálém volebním okrsku na území České republiky nebo ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí na zastupitelském nebo konzulárním úřadě.