Bíluky

2 km jihovýchodně od Měčína – první písemná zmínka je z roku 1373. Uprostřed rozlehlé návsi, kterou protéká malý potůček pramenící v polích, stojí kaple sv. Jana Křtitele z roku 1874. Původní jádro vesnice se výrazně rozrostlo po roce 1920 výstavbou nových domů na obecních pozemcích při jejím západním okraji.

Petrovice

4 km jihovýchodně od Měčína – první zmínka z roku 1245. Na jihozápadní straně rozlehlé návsi s rybníkem se nachází ojedinělý soubor památkově chráněných zděných vjezdových bran bývalých zemědělských usedlostí z poloviny 19. století. Na návsi je dominantou nejspíše raně gotická kaple sv. Vojtěcha s památným kamenem u vnější stěny presbytáře, spojeným svatovojtěšskou tradicí s pobytem sv. Vojtěcha v těchto místech při jeho cestě z Říma do Prahy. Nedaleko kaple stojí část bývalé renesanční tvrze, později upravené na školu a po jejím zrušení na obytný dům. Východně od vesnice, v lese nedaleko bývalé hájenky „V Lázni“ je památný kámen spojovaný s pobytem historika Františka Palackého.

Radkovice

3 km východně od Měčína – první písemná zmínka z roku 1379. Vzhledem k okolním sídlům poměrně vysoko položená vesnice (554 m n.m.). Na malé svažité návsi stojí kaple Anděla Strážce z roku 1884 a nedaleko od ní budova bývalé školy z roku 1898. Severním směrem se nachází areál bývalého panského dvora, rozparcelovaného v 1. třetině 20. století.

Osobovy

5 km východně od Měčína. – původně osada obce Radkovice – první písemná zmínka z roku 1560. Vesnice zde existovala dávno před tímto rokem a patřila nepomuckému cisteriáckému klášteru. Na počátku 18. století se stala součástí žinkovského panství a v jeho polovině zde vznikl velký hospodářský dvůr, jeho hospodářské objekty pocházející z konce 19. století jsou dominantou této malé vesnice. Ve vsi je rybník a kaple sv. Aloise.

Nedanice

2 km jihovýchodně od Měčína – první písemná zmínka z roku 1368. Ves s malou ulicovou návsí lemovanou na západní straně řadou štítově orientovaných přízemních domků s jedinečně dochovaným nenarušeným rytmem sedlových střech. Na východním konci návsi stojí kaple sv. Jana Nepomuckého z roku 1865 a za ní v areálu rozparcelovaného bývalého panského dvora památkově chráněný objekt sýpky. Dále východním směrem je ve zdálenosti 1 km místní část Trní, kterou tvoří čtyři původně zemědělské usedlosti.

Nedaničky

3 km jihozápadně od Měčína – první písemná zmínka z roku 1373. Jádro vsi na úpatí vrchu Ptín tvoří malá náves s kaplí Panny Marie Bolestné z roku 1867. Památkově chráněným objektem je roubený špýchar u čp. 13.

Třebýcina

5 km západně od Měčína – první písemná zmínka z roku 1245. Vesnice nad nivou potoka Třebýcinky s kaplí sv. Vojtěcha z roku 1877. Z původní zástavby se zachovaly zděné vjezdové brány a roubené špýchary u čp. 1 a 4 a roubená stodola u čp. 7. Jihovýchodně od vesnice při cestě do Nedaniček je samota Hladová.

Hráz

6 km západně od Měčína – původně osada obce Třebýcinky vznikla v polovině 18. století na hrázi zrušeného velkého rybníka, pod bývalým panským dvorem Rudicí. Ve vsi, která si zachovala původní půdorysnou podobu od svého vzniku, se dochovala roubená chalupa čp. 7.