Seriál U vás na návštěvě pokračuje dnes v obci Hrádek u Sušice, kde jsme si povídali se starostou obce Josefem Kutilem.

Které investiční akce aktuálně ve vaší obci realizujete?

Největší investiční akcí je u nás v současnosti bezesporu výstavba kanalizace a čistírny odpadních vod. Stavíme tlakovou kanalizaci, kterou odkanalizujeme celou obec Hrádek a spádovou obec Tedražice. Tyto obce budou mít společnou čistírnu mezi Hrádkem a Tedražicemi. Stavební práce byly započaty 1. srpna letošního roku. Celkem se počítá v současné chvíli s více než 300 přípojkami. Je to bezesporu největší investiční akce naší obce, protože rozpočet se pohybuje kolem 78 milionů korun. Získali jsme dotaci od Státního fondu životního prostředí, jdou do ní peníze z Evropské unie, ale i z rozpočtu naší obce. Museli jsme si vzít úvěr na dofinancování podílu obce. V současné chvíli se staví čistírna odpadních vod, kde se dělají betonářské práce na jímkách a současně se pracuje na jednotlivých řadech kanalizace. Vlastní stavební práce musí být hotovy do konce příštího roku.

Nebyla to ale jediná investice ve vaší obci…

Připravili jsme projekt naučných vycházkových stezek Hrádecka. Jde o čtyři trasy do okolí naší obce v celkové délce 13,5 kilometru. Nejkratší trasa měří dva kilometry, nejdelší pak 4,5 kilometru. Tyto trasy vedou kolem místních památek, zajímavých míst a přes vyhlídky do krajiny. Všechny tyto trasy startují u zámku v Hrádku. Na trase je umístěno deset informačních tabulí a šest zastřešených odpočívadel, odpadkové koše a podobně. Na tuto akci jsme získali dotaci z dispozičního fondu Cíl 3. Náklady na stavbu byly 300 tisíc korun a výše dotace pokryla 85 % finančních prostředků. Vydali jsme i mapy a plánky pro turisty, abychom tyto naučné stezky propagovali. Po otevření zámku máme v obci více turistů než v minulosti, a tak se snažíme zdejší krajinu a krásy našeho kraje nabídnout. Tento projekt zapadá do ucelené koncepce obce, protože už v minulých letech jsme se pustili do obnovy různých starých cest a cestiček, které v minulosti patřily k naší obci a mají co do činění s naší historií. Bývaly tu altánky u cest, kde odpočívala šlechta při vycházkách či projížďkách a podobně. K těmto pracím využíváme kromě našich dvou zaměstnanců i lidí, které jsme získali z úřadu práce na veřejně prospěšné práce. V letošním roce se nám v tomto programu v obci prostřídalo deset lidí. Jsou to pro nás levné pracovní síly. V současné době také ještě budeme zahajovat výstavbu společenské místnosti v budově požární zbrojnice v Čejkovech. Na tuto stavbu jsme získali dotaci 230 tisíc korun od Plzeňského kraje. Celkové náklady činí 420 tisíc korun.

Máte u vás i nějaké starosti?

Velice nás trápí to, že v obci máme velký zámecký rybník, který zaniká. Navazuje na něj anglická zahrada s památníkem. Jsou to historické věci, které patří k naší obci a zasluhují si nejen obnovu, ale i dlouhodobou údržbu. Chtěli bychom rybník obnovit, ale je majetkem Pozemkového fondu ČR. Sice s nimi dlouhodobě jednáme, ale tato jednání nikam nevedou a jednání se protahují. Bojíme se toho, že než se vše vyjedná, nebude už co zachraňovat. Stát nám v tomto vůbec nevychází vstříc.

Trápí nás také vodovod, který je také v muzeálním stavu. Budoval se tu desítky let a některé jeho části jsou staré přes padesát let a potřebují rekonstrukci. Zatím na to ale nejsou potřebné finanční prostředky. Není tady žádná kanalizace a splaškové vody unikají do podzemí. Zamořujeme prostředí vlastním dětem. Prioritou je pro nás proto právě započatá výstavba kanalizace. Kanalizaci by ale potřebovaly i ostatní naše spádové obce. Musíme však postupovat tak, jak se nám podaří zajistit peníze.

Potřebujeme také chodníky v celé obci. Zatím jsme je postavili jen tam, kde to je z hlediska bezpečnosti našich obyvatel nejnutnější. Jsme obcí ležící na hlavním průtahu. Bojujeme sice o snížení rychlosti v naší obci, ale Policie ČR nám v tom příliš nevychází vstříc. Musíme tedy do bezpečnosti investovat sami a řešit ji jiným způsobem. Postavil se proto chodník od úřadu ke křižovatce, dále od křižovatky ke škole pro bezpečný průchod dětí do školy, na autobus a na železniční zastávku. Letos jsme také v Hrádku umístili nový měřič rychlosti.

Co spolkový život ve vaší obci?

Máme zde sbor dobrovolných hasičů, tělovýchovnou jednotu, myslivecké sdružení, Český červený kříž, Český zahrádkářský svaz a včelaře. Spolupráce se spolky je dobrá a obec se snaží jejich činnost podporovat. Největší dotaci dostávají sportovci. Mají totiž několik mužstev od přípravek dětí až po „A” mužstvo, a tak náklady na tato družstva, trenéry a dopravu jsou příliš vysoké. Obec se snaží sportovce podpořit alespoň tímto způsobem. Když je třeba, jsou to spolky, které nám pomohou i při brigádách. V tom máme nejlepší spolupráci s myslivci.

A jak se připravujete na zimu?

Uzavřeli jsme smlouvu jako každý rok se zemědělským družstvem, které nám svojí mechanizací zajišťuje údržbu. Obec se pak spolu se svými zaměstnanci snaží udržovat chodníky.