Pravda s určitými přestávkami v období vlády totalitních režimů. Za okupace nacisty a za vlády komunistů s malou výjimkou roků 1968-1970. To jsou jistě dobře známá historická fakta. Proč právě totalitní režimy nechtějí skauting? Protože skauting je životní styl člověka, který se skautským slibem zavázal plnit povinnosti k sobě samému, druhým lidem a řídí se skautským zákonem. A právě deset bodů skautského zákona ukazuje, že skauting nebude nikdy pohodlný totalitnímu režimu – je apolitický, samostatný, ctí a dodržuje vysoké morální hodnoty.

První bod skautského zákona „Skaut je pravdomluvný". To je jistě morální zásada, kterou by měl ctít a dodržovat každý člověk. Určitě jsou chvíle, kdy není snadné někomu sdělit pravdu. Pravda může i bolet, ale pořád je lepší ji říct, než s hrůzou čekat, kdy se lež provalí. Skaut mluví pravdu. Další bod zákona praví „Skaut je věrný a oddaný". Skaut je věrný a oddaný nejen své zemi, svým rodičům, ale i svým přátelům a kamarádům. Znamená to být nablízku a pomáhat jim v dobách dobrých ale i zlých. Táhnout s nimi za jeden provaz a neopustit je. Věrnost a oddanost ale neznamená krýt nepravosti, kterými se někdo provinil. „Skaut je prospěšný a pomáhá jiným." Třetí bod zákona jasně říká, co skaut dělá. Nečeká, až si někdo o pomoc řekne, ale pokud vidí, že pomoci je potřeba, bez váhání ji poskytne. V tomto bodě zákona se odráží denní příkaz skautů „Alespoň jeden dobrý skutek denně". Příležitostí, jak někomu pomoci, je kolem nás určitě hodně a je na každém, jak se k tomu postaví. Skaut jde a pomůže.

Čtvrtý bod „Skaut je přítelem všech lidí dobré vůle a bratrem každého skauta". Jsou lidé, kteří se dostali do nesnází a nemohou se z nich dostat třeba jen proto, že nemají přítele, který by pomohl, který by si s nimi o jejich problémech promluvil. Jsou lidé osamělí a potřebují někoho, kdo by jim naslouchal, kdo by jim poskytl radu a pocit, že nejsou na všechno sami. Žádnému skautu nemůže být lhostejné vidět někoho se trápit a neprojevit dobrou vůli pomoci. „Skaut je zdvořilý". Být slušný, šlechetný, zdvořilý, laskavý k dětem, ctít stáří, neposmívat se chybám druhých. Zvláštní pozornost si zaslouží nemocní. Slušně pozdravit nic nestojí. Pátý bod zákona říká, že skaut je gentleman.

Šestý bod „Skaut je ochráncem přírody a cenných výtvorů lidských". Vše, co nás obklopuje, si zaslouží, abychom se k tomu chovali s úctou. Veškerá příroda potřebuje naší ochranu, nelze ji lehkomyslně ničit a přihlížet trápení zvířat. O přírodu je potřeba pečovat, jsme její součástí, využíváme její bohatství a jejím bezohledným ničením se připravujeme o krásu a prožitky, které nám může dát. I to, co lidé vybudovali, atˇ je to lavička v parku nebo nádherný kostel, je potřeba ctít a chovat se k tomu náležitě a nezanechávat na nich stopy své přítomnosti. Skaut žije v souladu s přírodou a respektuje, co lidé stvořili.

„Skaut je poslušný rodičů, představených a vůdců". Proč poslouchat rodiče? Dali nám život, lásku, pečují o nás, dali nám domov a to hlavní – připravují nás do samostatného života. Předávají nám své zkušenosti a znalosti, které sami získali, ať již svojí pílí či od svých předků. Každá loď má jednoho kapitána, jehož rozhodnutí se musí splnit, aby dorazila v pořádku do správného přístavu. Každá smečka má svého vůdce. Každý skautský oddíl má vůdce, který je zodpovědný za vše, co se děje a každý skaut je povinen a připraven splnit jeho rozkazy. Buď připraven – skautské heslo, které pomáhá splnit sedmý bod skautského zákona. Osmý bod „Skaut je veselé mysli" se zdá být jednoduchý. Ale zachovat si veselou mysl i v nesnázích a povzbudit druhé, bývá někdy obtížné. Rozdávat radost a smích je velký dar a mnoha lidem pomůže snáze překonat starosti, které je trápí. Předposlední, devátý, bod zní: „Skaut je hospodárný". Znamená, že je potřeba jednat vždy s rozumem. Být skromný a soběstačný a dobře si rozmyslet, za co utrácet. Nejen šetřit peníze, ale i zdraví a starosti sobě i jiným. Užívat věci tak, aby dlouho vydržely. Skaut se chová zodpovědně. Desátý bod zákona „Skaut je čistý v myšlení, slovech i skutcích" je v podstatě splnění všech předchozích bodů.

Skaut, který složil slib, koná vše podle skautského zákona a nezavdá příčinu, aby o jeho činech někdo pochyboval, naplňuje tento poslední bod. Skauting je výchova dobrého občana cestou lesní moudrosti – Robert Baden-Powell zakladatel skautského hnutí (Scouting for Boys).

Jaroslav Hostaš