Soutěže se celkem účastnilo 46 objektů, a to 27 v kategorii malá (rekonstrukce do dvou milionů Kč) a 19 v kategorii velká (nad dva miliony Kč). „Cena se uděluje za nejlepší projekt a realizaci obnovy movitých i nemovitých věcí, které mají významné památkové, architektonické nebo urbanistické hodnoty a jsou nositeli specifického charakteru prostředí. Hodnoceny mohou být zejména budovy nebo soubory staveb, jakož i brownfield, veřejný prostor, park, sochy, varhany a další,“ uvedla Květa Vitvarová ze Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, které soutěž pořádá.

Do celostátního kola z Plzeňského kraje postoupila za první kategorii obnova zámku Napajedla v Horažďovicích, kde byly předmětem restaurování vnitřní omítkové vrstvy sálu umístěného v nároží zámecké hranolové věže. Druhou kategorii vyhrál kostel Neposkvrněného Početí Panny Marie a sv. Ignáce v Klatovech, které v uplynulých letech prošel rozsáhlou rekonstrukcí a obnovou.

Více o památkách:

Zámek v Horažďovicích

Areál horažďovického zámku tvoří dominantu jádra města a řadí se mezi velmi dobře dochovaná šlechtická sídla. Původní gotický hrad byl vystavěn pravděpodobně spolu s městským opevněním okolo roku 1279. Unikátnost zámeckého komplexu tkví v jeho provázanosti s historickým jádrem města, v bezprostřední blízkosti kostela sv. Petra a Pavla a areálu fary. Mimořádná je rovněž půdorysná dispozice zámeckých objektů s dvojicí vnitřních nádvoří a dochovaná vrstevnatost slohového a stavebně historického vývoje zámku od jeho vzniku až po současnost.

Na základě stratigrafického průzkumu omítkových vrstev byla v sále zámecké věže na středovém zrcadle nalezena malba blíže nespecifikovaného námětu a stáří. Po sejmutí přemaleb došlo k odhalení nástěnné malby vytvořené technikou fresco secco v rozmezí let 1680 až 1690 neznámým autorem. Malba pojmenovaná Merkur a Hersé má rozměry 38 m2, ostatní plocha zabírá 173 m2.

Kostel v Klatovech

Kostel Neposkvrněného Početí Panny Marie a sv. Ignáce (zkráceně jezuitský kostel) se nachází na náměstí v Klatovech. Společně s Černou věží vytváří nejvýraznější dominantu Klatov. Důvodem stavebních úprav a restaurátorských prací byl především nevyhovující až havarijní stav vnějšího pláště i interiéru kostela.

Největší náklady byly vynaloženy na kompletní opravu venkovní fasády zahrnující také ochranné prvky proti ptactvu. Došlo k restaurování vzácných nástěnných maleb v presbytáři, transeptu, kopuli a kapli sv. Barbory a sv. Josefa a ke kompletní výmalbě kostela. Vnitřní omítky byly opraveny v rozsahu 10 – 30 % z celkové plochy. Významnou opravou prošly varhany vzácné barokní varhany. Z mobiliáře v přízemí byly restaurovány např. kostelní lavice, zpovědnice, dveře na kůr, dveře v podkrůchtí, dveře do sakristie a dveře na severní straně. Řešeno bylo také nevyhovující osvětlení kostela. Stávající závěsná svítidla byla nahrazena novými osvětlovacími tělesy, která jsou pohledově skryta a osvětlení je řešeno odrazem od stěn a stropu kostela. Dojde k rozšíření prohlídkové trasy pro návštěvníky o nově opravenou sakristii s nádherným mobiliářem a barokními kachlovými kamny.

Při opravě kostela byly využívány staré techniky našich předků (např. vaječná emulze při restaurování fresek), ale také poslední výdobytky vědy, kdy se např. zkoumaly jádra píšťal barokních varhan ve spolupráci s HAMU v Praze. Výroba čtyři metry vysoké a 7 tun těžké kopie barokní sochy Panny Marie, umístěné v průčelí kostela, také není v České republice zcela běžná, většinou se provádí restaurování soch.

Opravou kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie a sv. Ignáce došlo k uchování této významné památky v centru Klatov pro další generace. Stavební úpravy a rozsáhlé restaurátorské práce zvýšili její atraktivitu pro návštěvníky města i širšího okolí. Rozšíření možností prohlídek, restaurování vzácných maleb či unikátních barokních varhan umožní, až dozní opatření spojená s covidem, pokračování a další rozšíření možností využití této nádherné dominanty Klatov.