Zhruba osm kilometrů od Klatov proti proudu řeky Úhlavy leží město Janovice nad Úhlavou. Do Janovic jsme zavítali v další části seriálu U vás na návštěvě a o životě města jsme si povídali se starostou Michalem Linhartem.

Které významné investiční akce se v Janovicích povedlo dokončit a co plánujete do budoucna?
Největší akcí byla kompletní rekonstrukce infrastrury sídliště v Janovicích nad Úhlavou, což byla původně lokalita důstojnických bytů, která dnes funguje v režimu obytné zóny. Město investovalo celkem zhruba čtyřicet milionů korun do oprav vodovodu včetně vodovodních přípojek, kanalizace, do vybudování komunikací, parkovacích míst u všech bytových domů a nového veřejného osvětlení. Současně s inženýrskými sítěmi byly položeny i chráničky pro případné budoucí položení optických kabelů.

Akci jsme hradili částečně z desetimilionové státní dotace, částečně z rozpočtu města a zbytek pokryl úvěr. Rekonstrukce sídliště začala v roce 2006 a kompletně ji dokončíme v letošním roce. Tuto akci považuje město za velmi důležitou, protože v této lokalitě žije zhruba čtvrtina obyvatel města. Kromě rekonstrukce sídliště se nám podařily i opravy místních komunikací, vybudovali jsme nové antukové kurty, opravili jsme velkou část kanalizační sítě, takže město je celé připojeno na čističku odpadních vod. Investovali jsme také šest a půl milionu do nového hasičského auta pro SDH Janovice. Další velkou akcí bylo postavení vodovodní přípojky do Dolní Lhoty a plynofikace Veselí, Spůle a Dubové Lhoty.

Na příští dva roky žádné velké investice neplánujeme, pouze v případě, že bychom dosáhli na nějakou státní dotaci. Samozřejmě máme připravené projekty, na které trvale zkoušíme dotaci získat. Rekonstrukce sídliště nás totiž finančně vyčerpala natolik, že v oblasti investic budeme muset být po nějakou dobu opatrnější. Jedinou velkou akcí bude v letošním roce výstavba nové hasičské zbrojnice pro janovické hasiče. Do budoucnosti chceme zpracovat například projekt na průtah městem tak, aby tato silnice II. třídy byla bezpečnější pro chodce i řidiče.

Připravenou máme také kompletní rekonstrukci náměstí a autobusového nádraží, chtěli bychom také, aby vznikla nová obytná zóna Harantova ulice z náměstí k městskému úřadu. Co se týče památek, máme zpracován projekt na opravu budovy bývalé radnice a snažíme se najít vhodný dotační titul. Požádali jsme také o dotaci na obnovu bývalého parku za koupalištěm při řece Jelence.

Kolik máte spádových obcí a jak se o ně město stará?
Janovice mají deset spádových obcí. Myslím, že je důležité zmínit, že prioritní potřeby malých obcí jsou úplně jiné než potřeby města nebo centrální obce. My jsme se snažili dělat postupně opravy komunikací, protože v mnoha obcích byly a stále jsou ještě nezpevněné. Spoustu místních komunikací jsme už opravili, tím jsme asi vyšli tamním občanům hodně vstříc, protože pohyb po obci je tak mnohem kulturnější.

Jinak se většinou snažíme vycházet z toho, co nám tlumočí zastupitelé, kteří v jednotlivých obcí žijí, z toho, co se dozvíme na hasičských schůzích, které navštěvujeme. Většina obcí má také nějakého mluvčího, který nám větší či menší požadavky obce tlumočí. Pokud nám to finance pak dovolí, snažíme se vycházet vstříc i třeba v menších věcech, které mohou být z našeho pohledu drobnější, ale pro život dané obce jsou nesmírně důležité.

Mohl byste uvést nějaký konkrétní příklad?
Konkrétním příkladem jsou zejména opravy místních komunikací v obcích Rohozno, Vacovy, Spůle a Ondřejovice nebo rekonstrukce sochy sv. Jana Nepomuckého v Dubové Lhotě, u které vzniklo odpočinkové místo, zmínil jsem už vodovod do Dolní Lhoty a plynofikaci. Samozřejmostí jsou drobné opravy, například úpravy návsí a podobně.

Jak město podporuje místní spolky?
Všechny hasičské sbory dostávají finance z rozpočtu města, jejich povinností je vždy před přípravou rozpočtu předložit požadavky, které potom schvaluje zastupitelstvo. Každá organizace v obvodu města, která se zabývá činností sportovní, společenskou , prací s dětmi a podobně, má právo požádat si o dotaci z rozpočtu města, musí pouze doložit svůj rozpočet, aby bylo jasné, že finanční prostředky získávají i z jiných zdrojů než z rozpočtu města. Myslím, že finanční podpora spolků je celkem solidní, město spolkům také bezplatně pronajímá pro pořádání akcí prostory zasedacího sálu městského úřadu a sportovní halu. V současnosti hodně spolupracujeme s janovickými hasiči, kteří pro město zajišťují různé kulturní i společenské akce.

Jak to v Janovicích vypadá se zaměstnaností?
I v současné době, kdy pracovních míst ubylo, já, a je to moje přesvědčení, prezentuji to jako svůj názor, myslím, že kdo chce v Janovicích práci najít, tak ji najde. Nejsem přesvědčen, že nezaměstnanost by zde byla nezbytně nutná, protože především rozvojová zóna v bývalých kasárnách nabídla dostatek pracovních míst. Podle údajů, které nám předal nájemce, zaměstnávaly podniky v zóně k 17. únoru letošního roku 530 lidí, což je na Janovice, které mají zhruba 2200 obyvatel, docela hodně. Některé firmy, i když se potýkají s krizí jako všichni ostatní, nyní už zase nabírají pracovníky. Řekl bych, že Janovice nabízejí pracovních příležitostí dostatek.