Co jste si důležitého odnesl ze společné schůzky?
Nejvýznamnější informací, kterou jsem se dozvěděl, je, že po měsíc březen bude zachován provoz gynekologicko-porodnického oddělení v nezměněném rozsahu. Vím, že to není naprosto ideální stav, nicméně otevírá se tak prostor pro další jednání o personálním obsazení. Osobně považuji toto oddělení za jednu z nejvýznamnějších součástí nemocnice a představa, že Klatované by se nerodili v Klatovech, je pro mne velmi iritující.

Oddělení ale bude fungovat jen díky tomu, že vypomohou lékaři dojíždějící z Plzně. Navíc zdravotnický personál odchází i z dalších oddělení. Takže to, že bude v březnu fungovat jedno oddělení, neznamená, že bude zachráněna celá nemocnice. Vy nemáte strach o její budoucnost?
Jsem si vědom toho, že je tam celá řada dalších věcí k řešení, nicméně v krátkodobém horizontu je to pozitivní krok. Zavření oddělení by bylo velmi špatným signálem směrem k veřejnosti. V tuto chvíli vypadá nemocnice na místo, kde probíhá krizové řízení, měsíc je ale doba na stabilizaci, na získání personálu. Pevně věřím, že pokud se podaří udržet zejména za součinnosti odpovědných krajských pracovníků toto oddělení, tak že se situace zklidní i na jiných odděleních.

Ředitelka nemocnice s médii komunikuje jen prostřednictvím e-mailu, a to ještě sporadicky. Vy jste s ní hovořil, proto se alespoň vás ptám, zda přijímá osobní zodpovědnost za to, co se děje v nemocnici.
Myslím si, že si je velmi dobře vědoma, že za chod nemocnice zodpovídá zejména její ředitel.

Hovořil jste i s lékaři a dalším zdravotnickým personálem? Pokud ano, co jste od nich slyšel?
Měl jsem možnost komunikovat jak s lékařskou veřejností, tak středním zdravotnickým personálem. Všichni mají jednoznačně zájem na plné funkčnosti tohoto zdravotnického zařízení. Jsou si velmi dobře vědomi toho, že plní úlohu prvosledového zdravotnického zařízení nejen pro Klatovy, ale i široké okolí. Mám informace, že nebudou vyhrocovat spory pouze z důvodu maximalistických navýšení mezd. Jde jim o to, aby nemocnice fungovala a její provoz byl zachován.

Těm, se kterými Deník hovořil, jde kromě zachování nemocnice ale i o to, aby byla její ředitelka odvolána…
Lidé, se kterými jsem hovořil já, tento požadavek jednoznačně nevyřkli.

Město sice není zřizovatelem nemocnice, ale má zástupce v tříčlenné dozorčí radě nemocnice. Nemělo mít tedy dostatek informací již dříve a nespoléhat se na to, co ředitelka Riegelová řekne na zastupitelstvu?
Myslím, že to je otázka spíše pro pana místostarostu, který je členem dozorčí rady, nicméně ve chvíli, kdy se začaly objevovat velmi závažné spekulace o Klatovské nemocnici, byla požádána paní ředitelka o předložení písemné zprávy o stavu nemocnice. Ona zvolila formu veřejného vystoupení na zastupitelstvu města, kde měli všichni zastupitelé možnost pokládat paní ředitelce otázky.

Bude město činit nějaké kroky k vyřešení problémů v Klatovské nemocnici?
Ono je nebude činit, ono už je činilo a činí. Ty kroky nejsou možná na první pohled tak viditelné, ale probíhají pravidelná a velmi intenzivní jednání se zástupci Plzeňského kraje a vyvíjíme na zodpovědné osoby velmi extrémní tlak, aby provoz Klatovské nemocnice zůstal zachován.

Město sice nemá tu pravomoc, ale zeptám se: vy osobně jste pro odvolání stávající ředitelky nemocnice?
Vzhledem k tomu, že paní ředitelka vede v danou chvíli řadu jednání o stabilizaci personální stránky Klatovské nemocnice, se domnívám, že je nutno jí dát prostor. Jak velký, to je otázka. Případný nově nastoupivší ředitel nemocnice by začínal tato jednání ještě na nižší úrovni, než jsou rozjednána za podpory zodpovědných členů plzeňské rady.

Nicméně tato jednání se vedou jen kvůli stávající situaci v nemocnici, kterou zapříčinila právě ředitelka.
Nejsem si jist, jestli je to pouze osoba paní ředitelky.

V čem tedy vidíte další problémy?
Může to být také v nastavení systému a víme všichni, že původní nemocnice byla ve velkých dluzích. Neříkám, že nemocnice hospodaří v kladných číslech, nicméně ekonomika v každé organizaci hraje svoji roli a reálně se obávám, že propady, které byly, mohly vést až k neodvratnému krachu Klatovské nemocnice. Nemocnice se i dle zpráv dozorčí rady finančně stabilizovala, byť za těch negativních dopadů, jako je současný personální stav.

Domníváte se, že je při problémech, které nemocnicí zmítají, vhodné stavět na zelené louce monoblok za stovky milionů korun?
O nevyhovujícím stavu stávajících oddělení se hovoří velmi často, nejen mezi odbornou veřejností, ale i mezi pacienty. Já bych velmi stál o to, aby se tato stavba v Klatovech narodila. Druhé největší město v regionu si rozhodně kvalitně fungující služby v kvalitně fungující nemocnici zaslouží.

Na tom se nepochybně shodnou všichni obyvatelé Klatov i okolí. Jenže na druhou stranu hrozí, že tu sice může stát krásná nová nemocnice, ale bez dobrého personálu, který odchází do zdravotnických zařízení v okolí, a to především kvůli mzdové politice…
Samozřejmě, že mzdová otázka je významná. V době, kdy je nedostatek lékařů a středního zdravotnického personálu v těchto zařízeních, tak tato zařízení často mezi sebou o potřebné kvalifikace licitují.To je jasné. Myslím si ale, že dojíždění s sebou přináší i komplikace. Takže pokud bude mít nemocnice dobré zázemí a pokud se i uklidní určitá personální bouře, která dnes v nemocnici nepochybně je, tak tu budou lékaři i sestry zůstávat.

Vraťme se ještě na začátek. Pokud by proběhl audit, který by prokázal špatné hospodaření či jiná závažná pochybení v nemocnici, nebo by zařízení opustil větší počet lékařů, domníváte se, že by měla být z toho vyvozena i politická zodpovědnost?
Pokud by toto personální či finanční audit prokázaly, jistě by měli neprodleně přijmout opatření zodpovědní lidé na Úřadu Plzeňského kraje.

Je pravda, že kvůli situaci v Klatovské nemocnici dochází mezi členy ODS v Klatovech k rozporům?
Je pravda, že jednání místní rady ohledně tohoto tématu bylo hodně bouřlivé, nicméně to neznamená, že tam musí být rozpor. Jednoznačným stanoviskem byla dohoda na maximálním tlaku na vyřešení situace v nemocnici. Naší prioritou je fungující nemocnice v nových prostorách.

Informace o tom, že se na jednání rady uvažovalo o vyloučení stávající náměstkyně krajského hejtmana Olgy Kalčíkové kvůli tomu, že stála za jmenováním Iriny Riegelové do funkce, tedy nejsou pravdivé?
Tento návrh na místní radě nepadl. Paní náměstkyně se postavila k problému čelem a intenzivně na jeho vyřešení pracuje.