Vybudování sítě šesti návštěvnických center a pozorovacích míst pro sledování zvířat ve volné přírodě navazujících na obce uvnitř Národního parku Šumava (NPŠ) a vybudování centrální záchranné stanice pro ohrožená a handicapovaná zvířata v blízkosti hraničního přechodu Strážný včetně několika pohotovostních stanic po celé ploše NPŠ je cílem nového zoologického programu, který v červnu odstartovala Správa NP a CHKO Šumava. Deník o tom informoval její mluvčí Radovan Holub.

Vrátí je zpět

V další etapě bude ověřen výběr vhodné lokality pro záchrannou stanici a správa NP a CHKO Šumava zváží, jaké z ohrožených druhů by bylo možno případně vypouštět do volné přírody. „Záchranný program se bude pravděpodobně týkat např. silně ohroženého druhu tetřívka obecného a puštíka bělavého, ale i zvířat nemocných a zraněných,“ uvedl Holub. Účelem záchranné stanice je připravit zvířata pro návrat do volné přírody. Pokud zvířata nelze vypustit pro nevyléčitelnost, bude stanice sloužit i k dlouhodobé péči. „Do přípravy a schvalování projektu budou zapojeni specialisté na život jednotlivých druhů, aby záchranná stanice a návštěvnická centra splňovaly nejpřísnější požadavky podle současných předpisů a na úrovni současného vědeckého poznání,“ říká vedoucí zoologického programu Miloš Juha. Správa NP a CHKO Šumava má již zkušenosti se záchranou a reintrodukcí ohroženého puštíka bělavého. Tetřívek obecný je na tom ale hůře. „V posledních letech má šumavská populace tetřívka obecného dramaticky klesající tendenci,“ říká Juha. „Tento stav by bylo dobré řešit po dohodě s kolegy z ministerstva životního prostředí záchranným programem, zaměřeným na odchov jedinců a na ochranu lokalit s jeho přirozeným výskytem.“

Mníci i zubři

Návštěvnická centra pro pozorování zvířat budou zaměřena na detailní poznání volně žijící zvěře (jelen, srnec) a původních šumavských vodních živočichů (pstruh, lipan, vranka, mník, rak), případně i těch, kteří se na Šumavě již nevyskytují (zubr, vlk). „Návštěvnická centra pro pozorování zvířat nebudou kopírovat systém zoologických zahrad. Jejich cílem je ukázat návštěvníkům místní a ve volné přírodě se vyskytující druhy ve svém přirozeném biotopu a zvýšit tak atraktivitu území parku,“ upozornil Holub. Vlastní zařízení pro pozorování zvířat by měla být budována v blízkosti přirozených lokalit a měla by simulovat zážitky z pozorování přirozeně se pohybující zvěře. Zázemí návštěvnických center by mělo poskytovat detailní informace k danému druhu, případně zajistit možnost pro krátké vycházkové trasy. Projekt bude probíhat v koordinaci se správou Národního parku Bavorský les, která má s budováním volných výběhů zvířat velké zkušenosti.

Skládačky dětem

Na správě NP a CHKO Šumava se konala již první prezentace zoologického programu pro skupinu odborníků. Známý popularizátor života zvířat Václav Chaloupek doporučil zaměřit program hlavně děti a připravit skládačky s informacemi o životě ohrožených druhů zvířat s „interaktivním“ přehledem vybraných druhů ptáků. Zástupci ZOO v Plzni a na Hluboké doporučili další spolupráci v rámci společného informování návštěvníků. Člen pracovní skupiny pro zoologický program Ivan Lukeš, který již několik let vede Záchrannou stanici v Kašperských Horách, doporučil u návštěvnických center umístit voliéry s vyléčenými ptáky, kteří ale ještě nejsou schopni samostatného života.