Někde zatím jen na nejbližší dobu, někde je už jisté, že se nebudou konat ani v dubnu. Na nezbytné minimum byl omezen i provoz všech soudů v kraji.

„Předseda Krajského soudu v Plzni vyzval předsedy senátu a samosoudce, aby zvážili, zda budou konána jednání, hlavní líčení, veřejná zasedání a další úkony vyžadující účast fyzických osob u soudu, které dosud byly nařízeny a které se mají uskutečnit do 31. března, a aby, pokud je to možné, úkony odročili na termín nejdříve po 1. květnu 2020,“ uvedla mluvčí KS Plzeň Lucie Jíchová a dodala, že ohledně úkonů, které dosud byly nařízeny a které se mají uskutečnit v době od 1. 4. do 30. 4. 2020, bude přijato opatření dodatečně. Obdobné je to i u dalších soudů v kraji.

Online reportáž

Například v Klatovech byla na tento týden zrušena všechna jednání, o těch dalších se teprve rozhodne, ale dá se předpokládat, že minimálně po dobu stavu nouze se žádné konat nebude. „I u nás se ve většině případů jednání a hlavní líčení ruší, pokud nejde o urgentní věci,“ potvrdil mluvčí rokycanského soudu Adam Budiš. Obdobné je to u okresních soudů Plzeň-město či Domažlice. „Všechna hlavní líčení a veřejná zasedání byla zrušena až do 14. dubna,“ uvedla Petra Sochůrková z Okresního soudu Plzeň – jih.

Omezení se ale netýkají jen samotných líčení, všude omezují návštěvnost. „Je zakázán vstup veřejnosti do budovy s výjimkou úředních hodin, které byly omezeny na pondělí a středu dopoledne. Jsou přitom přijata nezbytná hygienická opatření, takže se příchozím měří teplota, používají se hygienické gely a podobně,“ vysvětlil předseda OS Klatovy Jan Kasal.

„V první řadě jde o to, abych ochránila zdraví a život lidí, kteří pracují na zdejším soudu. Je to pro mě prioritní za situace, kdy na trhu není dostatek ochranných pomůcek, není dostatek dezinfekčních prostředků, a my jako soud nesmíme, stejně jako každý jiný úřad, zavřít. My nesmíme lidem zamezit přístup k soudu, ale v rámci krizového opatření musíme velmi vážit, co si můžeme dovolit, aby to nebyl zásah do výkonu moci soudní, ale na druhou stranu, co si můžeme dovolit, abychom respektovali opatření vlády a ochránili zdraví a životy lidí,“ uzavřela předsedkyně Okresního soudu v Domažlicích Martina Dufková.

Výzva předsedkyně Okresního soudu v Domažlicích

„Předsedkyně Okresního soudu v Domažlicích Martina Dufková vydala dne 16. 3. 2020 „Opatření ve vztahu k fungování soudu s ohledem na usnesení vlády České republiky ze dne 15. 3. 2020 č. 215 o přijetí krizového opatření“ sloužícího k ochraně života a zdraví, na základě kterého byli naléhavě vyzváni všichni soudci, aby zvážili konání jednání, hlavních líčení, veřejných zasedání a dalších úkonů vyžadující účast fyzických osob u soudu v období do 31. 3. 2020, ledaže provedení úkonu v době do 31. 3. 2020 vyžaduje zachování vazebních a jiných předepsaných lhůt nebo je odůvodňují okolnosti hodné zvláštního zřetele. Stejně tak byli vyzváni i vyšší soudní úředníci, soudní tajemníci a asistenti soudců. S účinností od 16. 3. 2020 od 10.00 hodin jsou uzavřeny prostory soudu pro veřejnost s výjimkou úkonů hodných zvláštního zřetele.

Dále byla přijata zvýšená hygienická opatření. Znění celého opatření je zveřejněno na stránkách ZDE>>>.

"S ohledem na výjimečnou situaci, která nastala, se naléhavě obracím k veřejnosti s tím, aby se obracely osobní návštěvou soudu na soud jen v naléhavých případech, které nesnesou odkladu a zvažovala kroky ve vztahu k nastalé situaci.“

Opatření Krajského soudu v Plzni

K zajištění činnosti Krajského soudu v Plzni v nouzovém stavu, vyhlášeném vládou České republiky dne 12.3.2020 pod č. 69/2020 Sb., s přihlédnutím k usnesením vlády České republiky ze dne 15.3.2020 č. 215 a 217, o přijetí krizového opatření

I. 1) Předsedy senátu a samosoudce naléhavě vyzývám, aby zvážili, zda budou konána jednání, hlavní líčení, veřejná zasedání a další úkony vyžadující účast fyzických osob u soudu (dále jen „úkon“), které dosud byly nařízeny a které se mají uskutečnit do 31.3.2020, a aby pokud je to možné úkony odročili na termín nejdříve po 1.5.2020, ledaže provedení úkonu v době do 31.3.2020 vyžaduje zachování vazebních a jiných předepsaných lhůt nebo je odůvodňují jiné okolnosti hodné zvláštního zřetele.

2) Předsedy senátu a samosoudce naléhavě žádám, aby úkony nyní nově nařizovali nejdříve na dobu po 1.5.2020.

3) Ohledně úkonů, které dosud byly nařízeny a které se mají uskutečnit v době od 1.4. do 30.4.2020, bude přijato opatření dodatečně.

II.1) Objekty Krajského soudu v Plzni, Veleslavínova 40, a Sady 5. května 11se počínaje dnem 16.3.2020 od 12.00 hod uzavírají pro veřejnost, není-li dále stanoveno jinak. Totéž platí pro podatelnu Krajského soudu v Plzni, v objektu Okresního soudu v Karlových Varech, Karlovy Vary, Moskevská 17.

2) Do objektů Krajského soudu v Plzni bude počínaje dnem 16.3.2020 od 12.00 hod umožněn vstup pouze osobě, která

a) předloží předvolání k úkonu na příslušný den, ledaže úkon byl již odročen,

b) podepíše a odevzdá prohlášení návštěvníka soudní budovy, které je uvedeno v příloze tohoto opatření.

3) Do objektů Krajského soudu v Plzni bude počínaje dnem 16.3.2020 od 12.00 hod umožněn vstup také osobě, o níž to stanoví předseda Krajského soudu v Plzni, místopředseda Krajského soudu v Plzni, ředitel správy Krajského soudu v Plzni, bezpečnostní ředitelka Krajského soudu v Plzni, případně příslušný předseda senátu nebo samosoudce. Ustanovení odstavce 2) písm.b) zde platí obdobně. Bez omezení je nadále do objektů Krajského soudu v Plzni povolen vstup všem zaměstnancům Krajského soudu v Plzni, příslušníkům Policie ČR a příslušníkům složek integrovaného záchranného systému.

4) Ustanovení bodu 2) se použije u každé předvolané osoby, tedy také tehdy, je-li předvolaná osoba státním zástupcem nebo obhájcem anebo zmocněncem.

III.1) Úkony podle bodu II provádí příslušníci Justiční stráže, kteří vykonávají službu u vchodu do budov Krajského soudu v Plzni. Neumožní-li vstup do objektu Krajského soudu v Plzni Spr 935/2020

Osobě, která byla předvolána k úkonu, oznámí to neprodleně příslušnému předsedovi senátu nebo samosoudci nebo vedoucí příslušné soudní kanceláře.

2) Prohlášení návštěvníka soudní budovy budou přílohou tohoto správního spisu.

IV.1) Služby Infocentra Krajského soudu v Plzni budou poskytovány pouze telefonicky nebo elektronicky.

2) Podatelny Krajského soudu v Plzni budou přijímat pouze podání dodaná poštou nebo učiněná elektronicky. Osobní podání je možno činit pouze v naléhavých případech (konec lhůty k podání opravného prostředku a podobně). S ohledem na bod 3. shora citovaného usnesení vlády č. 217 se nově stanoví úřední hodiny podatelen Krajského soudu v Plzni pro příjem osobních podání na pondělí od 8.00 do 11.00 hodin a středu od 8.00 do 11.00 hodin.

3) Nahlížení do spisu je možné oprávněné osobě povolit jen výjimečně a se souhlasem předsedy senátu (samosoudce), odůvodňují-li to okolnosti případu, přednostně v úředních hodinách uvedených výše, za zachování pravidla dle bodu 2b).

V.Zakazuje se konat v objektu Krajského soudu v Plzni porady, schůze, jednání a obdobná setkání soudců, která nesouvisí s rozhodovací činností soudních senátů, a porady, schůze, jednání a obdobná setkání zaměstnanců soudů, která nesouvisejí s jejich pracovní činností.

VI. Soudci a zaměstnanci Krajského soudu v Plzni, kteří mají dálkový přístup nebo jinak mohou vykonávat svou činnost mimo stálé pracoviště, mohou vykonávat své činnosti z místa mimo objekt Krajského soudu v Plzni, ledaže splnění jejich povinností vyžaduje osobní účast na pracovišti v objektu Krajského soudu v Plzni. Zaměstnanci Krajského soudu v Plzni jsou povinni být na svém pracovišti v objektu krajského soudu též tehdy, nařídí-li jim to jejich nadřízený vedoucí zaměstnanec v dohodě s příslušným předsedou senátu nebo samosoudcem, dále předseda soudu, místopředseda soudu, ředitel správy a bezpečnostní ředitelka.

VII.Tento pokyn nabývá účinnosti zveřejněním dnem 16.3.2020.

Koronavirus v ČeskuZdroj: Deník