Zúčastnili se jí zástupci tělovýchovných jednot a sportovních svazů okresu Klatovy. Součástí programu bylo přednesení zprávy předsedy o činnosti výkonného výboru za uplynulé období, zpráva ekonomické a revizní komise, projednání hospodaření okresní organizace za rok 2009, schválení rozpočtu na rok 2010 a zpráva o stavu sportů na okrese Klatovy.

Současně byli oceněni zasloužilí funkcionáři u příležitosti jejich životních jubileí, bylo jim poděkováno za celoživotní obětavou činnost ve prospěch tělovýchovy a sportu na okrese Klatovy. Pozváni byli Josef Walter z TJ Dolany, Milena Mazancová z TJ Start VD Luby – oba oslavují 80 let věku, pětasedmdesátník Václav Štraser z ZK Neznašovy, 70 let se dožívají Josef Lorenc z TJ Mochtín, Růžena Růžičková a Josef Růžička z TJ Tatran Železná Ruda. Josef Skála z SKP Klatovy a Jaroslav Sýkora z TJ Klatovy oslavují 65. narozeniny, nejmladšími jubilanty byli šedesátníci Jaromír Hnídek z TJ Veřechov, Jiří Vichr z Dlouhé Vsi, František Rech z TJ Hory Matky Boží a Václav Kříž z TJ Vrhaveč. Všem byl předán jako součást poděkování malý dárek.

Valné hromady se jako host zúčastnil nově zvolený předseda ČSTV Praha Pavel Kořan. Ve svém příspěvku seznámil přítomné s problematikou ve financování činnosti celého ČSTV, s přípravou novely Stanov ČSTV. Osvětlil složitou situaci Sazky a s tím související financování sportu.

Přijatým usnesením bylo schváleno hospodaření PSS za uplynulý rok, rozpočet na rok 2010, kritéria pro rozdělování dotací. Výkonnému výboru PSS bylo uloženo projednat v závěru roku možnosti financování v oblasti příspěvků na činnost v návaznosti na skutečně obdržené dotace z vlastních zdrojů ČSTV.

Výsledkem valné hromady je konstatování, že přes významné potíže v ekonomické a finanční oblasti je stále reálný potenciál v členské a funkcionářské základně, který je schopen i za výrazně zhoršených podmínek plnit svoje poslání tělovýchovné organizace, a to zajišťování sportovních soutěží, tělovýchovných akcí, podílet se na výchově mládeže včetně celé řady dalších aktivit.

Jiřina Patlejchová,tajemnice PSS Klatovy