Z VÝKONNÉHO VÝBORU
Hodnotící valná hromada OFS Klatovy
V sobotu 13.3. 2010 se koná v Klatovech v hotelu Rozvoj 16. valná hromada OFS Klatovy. Začátek v 9.30 hodin, dochvilnost je nutná.
Účast z klubů na VH po jednom delegátu s hlasem rozhodujícím. Vyplněné delegační listy potvrzené podpisem a razítkem zastupujícího klubu, které byly zaslány na kluby, předloží delegáti při prezenci. V případě neúčasti se vystavuje klub finančnímu postihu podle rozpisu soutěží ve výši 1000 Kč. Na VH obdrží zástupci klubů Doplněk k RS JARO 2010.

Úhrada pohledávek za II. pololetí 2009
Kontrolou bylo zjištěny nesrovnalosti v úhradě pohledávek klubů vůči OFS za II. pololetí 2010. Žádáme, aby si kluby provedly kontrolu úhrad částek uvedených v sloupci č. 6 rozdělení dotace a vyúčtování pohledávek OFS II. pololetí 2010 zveřejněné společně s ÚZ č 18 z 19.1.2010. Tyto pohledávky měly být uhrazeny do 15.2. 2010. V případě, že tak kluby neučinily, předloží na VH 13.3. 2010 doklad o dodatečně provedené úhradě. Pokud tak neučiní, vystavují se dalšímu finančnímu a disciplinárnímu postihu.

SPORTOVNĚ TECHNICKÁ KOMISE
Schvaluje
– předložené propozice halových turnajů mladších a starších přípravek VC Klatov oddílu kopané.
– žádosti klubů zaslané v souladu s RS do 15.2.2010 formou hlášenek o změně termínů a začátků utkání v období JARO 2010. Tyto změny budou součástí Doplňku k RS 2009/10 které obdrží kluby na VH v Klatovech.
Upozorňuje
na předložení soupisek a seznamů v termínech dle RS, nejpozději jeden týden před zahájením příslušné soutěže.

(sed)