Končí rok 2011, který přinesl hodně vzruchu ve fotbalovém světě. Přinesl nečekanou rezignaci předsedy Českomoravské fotbalové asociace Ivana Haška, na kterou navázaly dlouhé a nechutné manévry kolem volby nového předsedy. Přesto konec dobrý, všechno dobré, a tak má největší sportovní svaz v zemi svého předsedu, ale hlavně má zajištěnou účast reprezentace na EURO 2012. O pohled na uplynulý rok jsme požádali v rozhovoru předsedu Okresního fotbalového svazu (OFS) Klatovy Jana Červeného, pro kterého byl tento rok výjimečný i tím, že v něm oslavil šedesáté narozeniny.

Můžete říci, v čem byl rok 2011 rozdílný od roku předcházejícího?

Pokud to vezmu z mého osobního pohledu, pak byl rok 2011 rozdílný zejména v tom, že jsem se od června 2011 zúčastnil řady jednání na celostátní úrovni. Na 13. valné hromadě v červnu byly přijaty nové stanovy, změna názvu na Fotbalovou asociaci ČR a poté jsem se podílel osobně na volbě nového předsedy. I když to bylo až na třetí pokus.

A z pohledu na fotbal v Pošumaví v působnosti svazu, kterého jste předsedou?

Rok 2011 byl určitě z několika pohledů odlišný od let předcházejících. OFS Klatovy na základě nových stanov získal právní subjektivitu. Mimo to se změnila pravidla finančních dotací a to vše si vyžádalo hodně práce. V činnosti klubů byla patrná běžná tvůrčí práce. Přes některé změny ve vedení klubů většina z nich těžila z rutinní práce svých zkušených funkcionářů, kteří si již zvykli na styl práce jednotlivých komisí OFS a v drtivé většině včas a bez problémů dokázali zvládnout všechny termínované úkoly. Na druhé straně se to klubům snaží ulehčovat zejména řídící sportovně technická komise tím, že úkoly, které vyžaduje v souladu s platnými fotbalovými normami plnit a zabezpečit , se opakují přibližně ve stejných termínech. Největší problémy se překvapivě vyskytly u velkého množství klubů v oblasti vyúčtování příspěvků na činnost. Byly kluby, které musely být opakovaně i několikrát dodatečně vybízeny k tomu, aby tento úkol byl splněn. Tam, kde nestačilo upozornění, musel následovat i finanční postih.

U toho byl se chtěl zastavit. Jak je to s ukládáním finančních postihů a stanovování jejich výše?

Při pohledu na úřední zprávy, ve kterých jsou zveřejňovány závěry komisí a které si mohou přečíst čtenáři Klatovského deníku v době soutěží v jeho pátečním vydání, bylo patrné, že jsou kluby mimo jiné trestány pokutou. Většina z nich je za závady zjištěné v utkání ze zápisů o utkání a za nedostatky při zabezpečení soutěžních zápasů v souladu se soutěžním řádem, pravidly a rozpisem soutěží. Zde musím potvrdit správnost rozhodnutí komisí, neboť finanční tresty jsou v souladu se sazebníkem pokut rozpisu soutěží. Pokud mám sebemenší pochybnosti o rozhodnutí komisí, pak buď telefonicky nebo na schůzi výkonného výboru si nechávám vše doložit předsedy komisí, ale nikdy do jejich rozhodování nezasahuji! Nicméně, pokud nedojde k námitkám nebo odvolání, pak vždy ctím nezávislost v rozhodování komisí.

Pokud jste se zmínil o činnosti komisí, jak jste s jejich prací spokojen?

V úvodu odpovědi na tuto otázku musím říci, že jsem velice rád, že v rámci OFS se podařilo předsedům komisí vytvořit z pracovitých zodpovědných členů komisí tvůrčí kolektivy. Před jejich prací pouze za šálek kávy a nebo sklenku nealkoholického nápoje smekám. Členové komisí vzali svoji práci bez jakéhokoliv nároku na finanční či jinou odměnu jako svůj osobní příspěvek pro rozvoj fotbalu v Pošumaví. Jen pro zajímavost, STK v sedmičlenném složení uskutečnila celkem 30 schůzí s průměrnou účastí 91 procent, z toho na jaře dokonce 98,1 procenta a jen dlouhodobá neúčast z důvodu zranění Jindřicha Pacnera tuto vynikající bilanci na podzim pokazila. Druhou nejpilnější komisí byla s 26 schůzemi disciplinární komise s průměrnou účastí pěti svých členů 84,5 procenta. Ostatní komise, rozhodčích a trenérsko-metodická, se vzhledem k jejich specifickým činnostem scházely podle plánu práce.

Čeho si nejvíce vážíte na činnosti komisí?

Již tím, že se složení komisí rekrutuje ze zkušených a dlouholetých funkcionářů znalých poměrů v klubech, kde někteří také pracují, je u nich záruka potřebné odbornosti. Určitým barometrem kvality jejich práce je to, že od roku 2004, od kdy jsem předsedou OFS, musel výkonný výbor (VV) v první instanci projednávat celkem čtyři odvolání , která byla po projednání vždy zamítnuta. Jsem rád, že v tomto již končícím kalendářním roce jsme ve VV žádné odvolání projednávat nemuseli.

A co výkonný výbor?

Devítičlenný výkonný výbor se podle plánu práce sešel v roce 2011 na svých schůzích celkem dvanáctkrát s průměrnou účastí 95,3 procenta. Kromě projednávání specifických úkolů měli členové výboru zásluhou pravidelných zpráv po celý rok dostatečný přehled o činnosti komisí a průběhu jednotlivých soutěží řízených OFS Klatovy.

Můžete nám objasnit, co se skrývá pod názvem specifické úkoly?

Předně šlo o koordinaci činnosti svazu. Té musel výkonný výbor poprvé v tomto roce věnovat velké úsilí vzhledem ke známým problémům kolem Sazky a následnému jinému přerozdělování finančních prostředků ze státního rozpočtu („Kalouskovné“) z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT) a zejména jinému způsobu vyúčtování, kdy příspěvky klubům na mládež bylo možné poskytnout jen při zpětném vyúčtování prostřednictvím faktur dokládajících skutečné výdaje možné k proplácení na činnost mládeže. V souvislosti s tímto musím dodat, že jsem byl velmi rozhořčen přístupem větší části klubů. Ze všech stran nejen slyšíme, ale i vidíme, s jakými finančními problémy se musí v klubech při zajištění pravidelné soutěžní činnosti svých družstev potýkat. O to více mne překvapila nechuť a neochota ze strany řady funkcionářů v klubech provést potřebná administrativní opatření nařízená ministerstvem financí a MŠMT k tomu, aby jim mohly být příspěvky na mládež poskytnuty. Nechci jmenovat tyto kluby, neboť si myslím, že to nyní není již aktuální, ale příště bych byl konkrétnější. Ostatně své si tito představitelé klubů při nejbližší možné příležitosti ode mne ještě vyslechnou. Další náročný úkol po změně stanov se týkal zajištění právní subjektivity OFS Klatovy. Nemalou pozornost VV si vyžadovalo organizační i finanční zajištění okresní žákovské reprezentace. V obou věkových kategoriích jsme v kraji v soutěži ostatních výběrů obsadili medailová umístění, když v U 12 získal výběr OFS Klatovy druhé místo a v U13 získal výběr z Pošumaví prvenství.

Zdálo by se, že všechno šlapalo jako hodinky, žádný problém v činnosti OFS nebyl a i přes některé vaše výhrady i v klubech bylo všechno v pořádku…

Zdání klame a nejen já, ale i ve VV a v komisích víme, že k dokonalosti máme všichni hodně daleko. O svých nedostatcích dobře víme a snažíme se rok od roku být preciznější. Jedna věc je chtít, druhá věc je realizace a ta se neobejde bez spolupráce se všemi, kteří jsou na fotbalovém hnutí v Pošumaví zainteresováni. Víme, že nikdo z nás není stoprocentní. Tu a tam se vloudí chybička. Byť je třeba pouze administrativní a dá se následně snadno opravit, mrzí mne jakékoliv pochybení OFS, a to bez výjimky. Naštěstí navenek je jich vidět minimum, ale o těch dalších víme, nezastíráme je a také je řešíme.

Máte před sebou poslední rok svého volebního období. Na začátku roku 2013 budete skládat na volební valné hromadě klubům účet své práce. Co čeká fotbalové hnutí v novém roce a s jakým předsevzetím do něho vstupujete?

Předně musím připomenout, že s minimálními změnami ve složení výkonného výboru budu končit již druhé volební období. Za osm let činnosti jsem se svými spolupracovníky získal řadu zkušeností. Mnozí z nás ve VV jsme museli začínat od základů a byť jsme se se získanými zkušenostmi snažili co nejlépe nakládat, další nové jsme museli i v tomto roce nabývat a nutno dodat, že ani v roce 2012 to nebude jiné. Poté, kdy poprvé v historii fotbalového hnutí v Pošumaví získal OFS právní subjektivitu, budou muset o její získání usilovat i kluby. Zvláště ty, které budou chtít čerpat příspěvky na mládež, musí vést podvojné účetnictví a pro ty není jiné cesty. Kluby čeká velmi náročné období již v úvodu roku, v lednu a únoru.Podle schválených nových stanov FAČR bude zahájena jejich realizace a prvním krokem bude vytvoření nové evidence členů. Na 13. řádné valné hromadě FAČR (dříve ČMFS) byly přijaty nové stanovy, které jsou platné s účinností od data přijetí, tedy od 26. června 2011. Stanovy nově definují vznik členství v asociaci a zavádějí i výběr členských příspěvků. Máme před sebou rok, ve kterém nevíme, co s námi udělá prohlubující se ekonomická krize. Přesto věřím, že si budeme všichni vychutnávat účast naší reprezentace na EURO 2012. Čeká nás ale také řada úkolů a s nimi se chceme čestně vyrovnat a tím úspěšně dokončit poslední volební rok ve stylu let předcházejících. Při organizování dalšího soutěžního ročníku chceme využít získaných poznatků k co nejlepší organizaci žákovských soutěží. Pro nás hlavním úkolem zůstává co nejplynulejší zajištění chodu všech mistrovských soutěží řízených OFS Klatovy a věřím, že to ve spolupráci s kluby zvládneme. Na závěr bych chtěl popřát všem příznivcům fotbalu, funkcionářům klubů, rozhodčím a aktivním hráčům do nového roku hodně štěstí, zdraví a radosti z dosažených úspěchů.

Děkuji za rozhovor.

Miroslav Sedlmaier