Na seznamu padesáti klubů chyběl při prezenci pouze jediný z nich, SRK Železná Ruda. Účastníci valné hromady přivítali zástupce Plzeňského krajského fotbalového svazu Františka Kalistu a Václava Kohouta.

Po zvolení řídícího valné hromady Miloše Harmadyho následoval hlavní bod jednání, zpráva výkonného výboru OFS Klatovy, kterou přednesl předseda svazu Jan Červený.

O hospodaření svazu podala zprávu Alena Hošková a následnou zprávu revizní komise přednesl Václav Kopřiva.

Následovala krátká diskuze a po ní zpráva Václava Zahradníka, předsedy mandátové komise, který konstatoval, že valná hromada je usnášeníschopná. Delegáti si vyslechli návrh usnesení, které poté jednomyslně schválili.

Miroslav Sedlmaier