Kromě FORTUNA divize A se totiž rozjíždí téměř všechny krajské i okresní soutěže. Ať už mluvíme o dospělých nebo mládežnických kategoriích. Nastala tak doba fotbalového vzrušení, radosti i smutku, ale také doba, kdy je nutné si připomenout pravidla proti šíření nemoci Covid-19, kterou se stále z povrchu našeho světa nepodařilo vymýtit. Věřme, že si všichni uvědomují vážnost situace a věřme, že letošní ročník nepotká stejný osud jako uplynulou sezonu, která byla předčasně ukončena hned po prvním jarním kole.

V první polovině srpna schválil Výkonný výbor FAČR „desatero pravidel“ proti šíření Covid-19. A tady jsou:

1. Pravidla se týkají všech kromě diváků; jejich postavení upravují státní orgány.
2. Členské kluby odpovídají za to, že se fotbalových utkání nezúčastní nikdo Covid-19 pozitivní až do vyléčení, v období karantény a bez podepsaného prohlášení podle vydaného formuláře.
3. Prohlášení se podepisují před prvním utkáním a poté vždy po skončení léčení nemoci Covid-19 nebo po skončení karantény; podepsaná prohlášení od všech osob uvedených v zápise o utkání kontroluje rozhodčí.
4. Jakmile se členský klub dozví o nákaze nebo uložení karantény, je povinen to ihned ohlásit řídícímu orgánu soutěže a ten Sekretariátu FAČR na mail covid@fotbal.cz.
5. Utkání se odkládají vždy v případě, že to nařídí krajská hygienická stanice a pokud objektivně z důvodu nemoci Covid-19 nelze sehrát, tedy pokud členský klub nemá k dispozici alespoň sedm hráčů, kteří by mohli za danou věkovou kategorii nastoupit (včetně např. dorostenců za muže); řídící orgán soutěže může utkání odložit také např. na doporučení krajské hygienické stanice.
6. Na novém termínu utkání se musí členské kluby dohodnout nejpozději do tří dnů po původním termínu, a to tak, že přípravek a žáků je lhůta šest týdnů a ostatních čtyři týdny. Termín schvaluje, případně nařizuje řídící orgán soutěže.
7. Družstva postupují a sestupují v případě, že se odehraje alespoň polovina všech utkání v soutěži, každý postupující musí odehrát polovinu svých zápasů; Výkonný výbor může pravidlo změnit v případě různých procent odehraných utkání v navazujících soutěžích.
8. Pro každou možnou situaci je upraveno hodnocení pořadí družstev v soutěži.
9. V průběhu soutěžního ročníku může dojít ke změně rozpisu soutěže.
10. Hráč, který nastoupí v rozporu s bodem 2, bude trestán za neoprávněné nastoupení a členský klub kontumací bez finanční pokuty, vyloučení ze soutěže následuje až po šesti kontumacích. Jiné porušení se trestá pořádkovou pokutou.

Fotbalové kluby napříč celou republikou navíc musí obstarat následující prohlášení o bezinfekčnosti. Toto prohlášení se týká všech osob uvedených v zápise o utkání, členů pořadatelské služby, podavačů míčů, přítomných fotografů a tak dále. Prohlášení o bezinfekčnosti u osob mladších 18-ti let podepisují zákonní zástupci, případně opatrovníci. Kontrolu prohlášení o bezinfekčnosti (tiskopis na webu fotbal.cz) u osob uvedených v zápise o utkání provádí před každým utkáním delegovaný rozhodčí, případně delegát. Tudíž, oddíly jsou povinny delegovaným rozhodčím před utkáním předat podepsaná prohlášení o bezinfekčnosti od všech osob uvedených v zápisu o utkání.

V případě, že nebude u některé osoby uvedené v zápise o utkání prohlášení předloženo, nesmí být tato osoba v zápisu o utkání uvedena a nesmí se účastnit utkání. Prohlášení osob neuvedených v zápise o utkání (členové pořadatelské služby, podavači míčů) se delegovanému rozhodčímu před utkáním nepředkládají.