Postava vlasteneckého intelektuála 1. poloviny 19. století je zasazena do pošumavského kraje a přináší čtenářům jiný a nový pohled na tuto nevšední osobnost. Přibližuje jeho mládí, sourozence, studia, jeho činnost osvětovou, buditelskou i vědeckou.

Druhá část knihy je věnována vlastivědě, literární regionalistce i meziválečnému regionalismu K. Poláka a je doplněna soupisem knih s regionální tématikou Klatovské knižnice. Třetí část knihy, nazvaná J. Fr. Šumavský v souřadnicích současné literární vědy, je kapitolou z rigorózní práce dr. D. Franty. Ten v závěru studie k tomu napsal: „Při uspořádání beletristických textů jsem se snažil vhodně zkombinovat hledisko chronologické s ohledem na řazení genealogické (literárněžánrové) a tematologické. Franta Šumavský se celý život věnoval spíše jazykovědě, pedagogice (redigoval např. Posla z Budče) a osvětě, beletrie zaujímala v jeho tvorbě spíše marginální roli. Kniha je doplněna edičními poznámkami a bohatým soupisem pramenů, sekundární literatury a jmenným rejstříkem. Domnívám se, že uvedená kniha může dobře posloužit všem, kdo se zabývají regionální literaturou a historií.

Ivan Nikl