A proč právě v den svátku sv. Václava, a ne až v květnu o svátku sv. Jana Nepomuckého, patrona této kaple? Jak pan farář Hůlle v promluvě řekl, oba dva jsou to naši hlavní čeští patroni a oba dva spolu odpočívají také v chrámu sv. Víta v Praze, a tak patří k sobě.

Tuto slavnostní bohoslužbu celebroval Jaroslav Hůlle z Klatov. Hned v úvodu mše svaté Obecnímu úřadu v Dlažově za toto zdařené a krásné dílo a předal slovo místostarostovi Dlažova, panu Jiřímu Šulcovi. Ten přítomné v krátkosti seznámil s historií kaple a také s pracemi, které na této památce během roku pracovníci různých firem prováděli. A zároveň popřál kapli, aby zde mohla dalším generacím bohulibě sloužit. Po krátké řeči pana místostarosty požehnal pan farář nejprve vodě, se kterou pokropil prostory kaple. Mši svatou doprovázeli věřící písní V zemi věrných Čechů, která opěvuje svatého Václava, a na závěr zazpívali všichni jednu z nejstarších duchovních písní Svatý Václave. V přímluvách zazněly také prosby za zemřelé i současné obyvatele obce a za všechny, kteří o toto místo pečovali a rádi je navštěvovali.

Kaple v Mileticích je velmi atraktivní návesní pozdně barokní zámecká kaple, která pochází z roku 1766. Kapli sv. Jana Nepomuckého dal zbudovat Josef Jáchym Smiedlgräbner z Lusteneggu k uctění oblíbeného světce a nejpravděpodobněji také jako své pohřební místo. Nejedná se o obvyklý farní kostel nebo kapli, nýbrž toliko o soukromou mešní kapli. Kaple je neorientovaná zděná stavba, to znamená, že není vybudovaná podél hlavní osy východ - západ, jak je to u římskokatolických kostelů obvyklé, ale je postavena podél osy sever - jih. První etapa oprav začala již v roce 2008, kdy firma Oldřich Kostifál - Stavitel z Plzně - provedla obnovu střešního pláště. Druhá etapa opravy pak začala v roce 2012 a zahrnuje opravu a obnovu fasád, opravu okenních výplní, vchodových dveří a okenních mříží. Tyto opravy byly prováděny dle projektové dokumentace projektanta Zdeňka Hájka z Klatov, podkladem sloužil stavebně historický průzkum - Ing. Anderle a J. Urban. Druhá etapa byla z části financována z Programu rozvoje venkova ČR.

Současné opravy se týkaly interiérů. Práce započaly v září 2020 a probíhaly do září 2021. Stavební a zednické práce prováděla firma Milan Bláha z Písku, která se specializuje na obnovu památek a historických objektů a má s těmito pracemi značné zkušenosti. 

Restaurátorských prací se ujal Mgr. Jindřich Šlechta z Horažďovic. Památkovou péči zastupovaly dámy Dr. Drncová, Mgr. Břízová a Ing. Šillarová. Obecní úřad Dlažov, který je vlastníkem této památky, a kam také obec Miletice patří, se finančně na opravě této stavby podílel největší částkou. Dále na rekonstrukci formou dotačního titulů přispěli Ministerstvo kultury, Ministerstvo zemědělství a Plzeňský kraj.

Kaple je zasvěcena sv. Janu Nepomuckému, jehož sochu najdeme na hlavním oltáři. Pravý boční oltář je zasvěcen svatému Josefu a levý postranní oltář je zasvěcen svaté Barboře. Při opravách omítky byly pod nátěry nalezeny fresky, které vyobrazují např. výjevy ze života sv. Josefa. Ty byly opraveny a obnoveny, a návštěvníci kaple si je mohou nyní prohlédnout. V kapli pod podlahou jsou též dvě hrobky, ve kterých jsou uloženy ostatky stavitele kaple a jeho manželky.
Tímto bychom chtěli poděkovat Jaroslavu Hůllemu, že přijel do Miletic kapličku vysvětit a též děkujeme všem, kteří se na opravě kaple podíleli, jak finančně, tak svou prací a úsilím.  

Martina Matějková