Tradiční lidová kultura je jedna z nejdůležitějších součástí nehmotného kulturního dědictví a je-jím specifikem je, že je živá a neustále se vyvíjí,“ sděluje úvodem Mgr. Luboš Smolík, ředitel Vlastivědného muzea Dr. Hostaše v Klatovech.

Často dochází k tomu, že tyto projevy tradiční lidové kultury skomírají či mohou dokonce zanik-nout, což zdůvodňuje nutnost jejich zkoumání, dokumentování a především ochranu všemi do-stupnými prostředky,“ pokračuje Luboš Smolík.

Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech spolupracuje již od roku 1990 s Odborem kultury a muzeí Zemského úřadu v Chamu. Za tuto dobu bylo realizováno několik výstavních projektů ve Walderbachu, v Neukirchenu a v Klatovech. Obě organizace podnikly exkurze po muzeích v okresech Cham a Klatovy a seznámily se s problematikou vlastních muzejních objektů a sbírek. „Vyvrcholením naší spolupráce byla společná realizace tří větších projektů s finanční podporou z Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko:„ MuzEUmDialog“, „Made in Cham/Made in Klatovy“, a „Tradiční lidová kultura regionů Klatovy–Cham,“ vysvětluje Luboš Smolík.

Realizace projektu „Tradiční lidová kultura regionů Klatovy – Cham“ podpořeného z Programu přeshraniční spolupráce Cíl EÚS Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2014–2020 probíhá v letech 2021–2022 a je zaměřen na současné problémy spojené s identifikací, dokumentací, pro-pagací a pomoci při záchraně a revitalizací projevů tradiční lidové kultury. Jedná se o celosvětový problém spojený se záchranou nehmotného a materiálového kulturního dědictví, který je řešen i pod záštitou organizace UNESCO. Projekt si vzal za úkol pomoci propagaci Plzeňským krajem oceněným řemeslníkům a dále také nositelům statků.

Dvě drobnější expozice budou instalovány ve dvou objektech Expozice lidové architektury v Chanovicích jako dvě samostatné části. V prvním objektu (Těšetiny čp. 12) se bude jednat o představení Mistrů tradiční rukodělné výroby Plzeňského kraje a v objektu Lužany čp. 35 půjde o představení nositelů statků nemateriálního kulturního dědictví. Budou zde vystavovat také ně-kteří řemeslníci z okresu Cham. Podobnou expozici připravují i bavorští kolegové v Neukirchenu a také zde se akce účastní i čeští řemeslníci “ říká závěrem Luboš Smolík.

Součástí expozice jsou tzv. infokiosky, ve kterých budou digitální formou představeny archiválie

jednotlivých prezentovaných subjektů tradiční lidové kultury, jejich starší i současné fotodoku-mentace, zvukové záznamy zpěvu nebo také videospoty z činnosti řemeslníků či nositelů statků. Česká strana připravuje a vydá i soubor karet a průvodce expozicí, kterými budou představeni jednotliví řemeslníci a nositelé statků, samozřejmě v obou jazykových mutacích. Organizátoři se také dohodli, že bude možnost volného vstupu návštěvníka, který se prokáže vstupenkouz partnerské expozice.