Mezinárodnímu dni nevidomých předcházel již Světový den zraku (10. října) a Mezinárodní den bílé hole (15. října). Smyslem těchto dnů je osvěta veřejnosti zaměřená na odlišnosti života lidí potýkajících se s tak závažným hendikepem. Tradičně již probíhá řada kulturních i sportovních dobročinných akcí, jejichž výtěžek je věnován na podporu nevidomých, ať již postižených slepotou od narození, nebo během života vlivem degenerativních procesů, nemocí či úrazů. A to s ohledem na plnění jejich individuálních potřeb, zda se jedná o středně nebo silně slabozraké postižení, onemocnění s těžce slabým zrakem, případně prakticky či úplně nevidomé. 

Dle dostupných statistik bylo v loňském roce evidováno po celém světě 285 miliónů lidí s těžkým postižením zraku, z toho šlo o 39 miliónů zcela nevidomých. U nás jde přibližně o 74 tisíc takto postižených.

I přes tak závažný zdravotní hendikep, mnozí z nich díky své houževnatosti, nezdolnosti, dovednosti, odvážnosti, vytrvalosti i zručnosti dosahují v daném oboru mimořádných výsledků. Ať jsou to hudebníci, básníci, sportovci či někteří naši spoluobčané, všichni si zasluhují náš velký obdiv.

Výše uvedený průkopník, zabývající se již v 18. století speciální pedagogikou nevidomých dětí Valentin Haüy (1745 - 1822) by byl nepochybně potěšen zjištěním, kam dospěla výuka zrakově postižených dětí i dospívající mládeže díky technickým vymoženostem jednadvacátého století.

Škola pro zrakově postižené

Do jednoho takového zařízení jsem přijala pozvání od ředitelky Ing. Ivy Šmrhové a šlo o poznání velmi zajímavé, o které se s čtenáři ráda podělím.

Základní škola a Mateřská škola pro zrakově postižené a vady řeči sídlí v Lazaretní ulici č. p. 25 v Plzni. Toto školské speciální zařízení pečuje o zrakově postižené žáky ve věku od 3 do 15 let již tři desítky let.

Výuka probíhá podle osnov základní školy, ve třídě o maximálním počtu 14 žáků, umožňuje k jednotlivcům individuální přístup. Součástí školy je mateřská škola, školní jídelna, družina a klub, moderní internát a speciálně pedagogické centrum, zajišťující poradenskou činnost nejen pro zdejší žáky. Pedagogové se speciálním vysokoškolským vzděláním se pravidelně vzdělávají a rozšiřují svoje znalosti. Důležitou roli ve výchovném a vyučovacím procesu mají také asistenti pedagoga.

Kromě výuky podle ŠVP zde probíhá speciální výuka dětí, dojíždějících nejen z Plzeňska, ale z celého Plzeňského a Karlovarského kraje. Jedná se o další speciálně pedagogické předměty - hru na hudební nástroje, Braillovo písmo a prostorovou orientaci, logopedii vč. logopedických cvičení a hmatovou stimulaci.

Volnočasové a mimoškolní aktivity jsou přizpůsobeny potřebám a speciálním možnostem jednotlivých žáků. Mezi oblíbené sportovní vyžití patří kromě plavání a atletiky i goalball, což je kolektivní míčová hra pro zrakově postižené, která je již i paralympijským sportem, zaměřená na trénink týmové spolupráce a orientace v prostoru, a dále show down, což je obdoba stolního tenisu opět s ozvučeným míčkem a klapkami na očích.

Pořádají spoustu akcí

Mimoškolní činnost dětí spadá pod školní družinu a školní klub. Jedná se zpravidla o návštěvy výstav, divadelních představení, maškarní karneval, vycházky do přírody atd. V oblibě jsou též tvořivé dílny, keramický a výtvarný kroužek nebo různé společné akce, vč. velikonočních jarmarků a vánočních besídek. Aktivní je též Klub přátel divadla. V rámci hudebně-logopedického kroužku je logopedie vyučována zábavnou formou.

Žáci školy se ve vybraných disciplínách pravidelně zúčastňují celorepublikových sportovních soutěží pro zrakově postižené žáky, a také soustředění talentované zrakově postižené mládeže, jejichž účast je mimo jiné financována z prostředků Nadace Leontinka a Nadace Českého rozhlasu Světluška. Z celostátních akcí šlo o účast na mezinárodní soutěži v psaní na klávesnici, Jizerské 50 a lyžařsko-turistickém kurzu v Jizerských Horách.

Každoročně vychází Zpravodaj školy, který obdrží všichni žáci i příznivci školy. Informace o činnosti školy jsou k dispozici na webových stránkách, průběžně též v tisku, formou televizních aktualit či prostřednictvím vln Českého rozhlasu.

Třídy jsou vybaveny speciálními učebními i technickými pomůckami. Kromě klasických zvětšovacích lup, je každá třída vybavena elektronickou zvětšovací lupou. Jedna třída je vybavena zasíťovanými lupami tak, aby se zjednodušila práce učitele i samotných žáků.

Kromě zrakově postižených naši školu navštěvují i žáci s vadami kombinovanými (zrakové, pohybové, s vývojovými poruchami učení atd.).

Kromě školského komplexu v Lazaretní ul., kde rovněž sídlí MŠ, se dále jedná o objekty MŠ sídlící na adresách Lazaretní 25, Nad Týncem 38, Ke Špitálskému lesu 3 a Jesenická ul. 11).

Spolupráce rodiny a školy

Hlavními cíli je kromě prioritního poslání - tyflopedické a logopedické péče, intenzivní spolupráce rodiny a školy. Oblíbené jsou různé společné akce, tvořivé dílny, velikonoční jarmarky, vánoční besídky, dětské karnevaly, návštěvy divadelních představení, koncertů či výstav.

Rodiče dětí a příznivci mateřské školy iniciovali vznik "Občanského sdružení rodičů a příznivců MŠ - vady řeči". Mezi realizované projekty patří „Děti-živé květiny země“, "Ferda Mravenec a jeho kamarádi v HMYZÁRIU", "Voda - zdroj života", "Smysluplná zahrada", „Motýlí farma", "Jen předpověď počasí k pěstování nestačí", "Zdravě a hravě“ a Se Sokolem do života aneb Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“.

Zdejší mateřská škola byla též zapojena do projektu Realizace lokálních sítí mateřských škol v gramotnostech, jehož cílem byl profesní rozvoj učitelů MŠ v oblasti polytechnického vzdělávání vedoucí k usnadnění přechodu dětí na ZŠ. Za částku získanou v projektu "Díky dětem" tamní mateřská škola mohla zakoupit speciální přístroj MagicBox.

Během celého roku dochází i k běžným opravám a úpravám na všech pracovištích. Tyto opravy jsou většinou zajišťovány vlastními silami, čímž dochází k výrazné úspoře finančních prostředků.

Po absolvování ZŠ mají žáci možnost navázat na studium ve speciálních školách, ale i na školách běžného typu - státních, soukromých i církevních. Radost máme z absolventů naší školy studujících s vynikajícími výsledky na vysokých školách ekonomického, technického a humanitního zaměření.

V návaznosti na aktuální situaci byla pro pedagogy pořízena nová výpočetní technika pro distanční výuku. Vzhledem k mimořádným opatřením nebylo možné uskutečnit řadu plánovaných akcí.

Vedení Základní školy a Mateřské školy pro zrakově postižené a vady řeči sídlící v Lazaretní ulici č. p. 25 v Plzni touto cestou děkuje všem svým pedagogickým pracovníků a veškerému personálu za ochotný a obětavý přístup při plnění náročných pracovních úkolů. Velké poděkování patří také všem podporovatelům a sponzorům za pomoc při zlepšování studijních i zájmových činností jejich žáků.

Eva Hubatová