ORP Horažďovice zahrnuje 20 měst a obcí, celkem 59 místních částí. V dobrovolném svazku je nyní členem 15 obcí a jejich 54 místních částí. Ty se snaží řešit řadu současných problémů a zajistit zde udržitelnost života. Témata k řešení jsou pestrá a potřebná, například předškolní a školní vzdělávání, sociální péče, odpadové hospodářství a další. Cílem je zastavení snižování počtu trvale žijících obyvatel a zlepšování podmínek pro lidi zde žijící.

Podařilo se vybudovat Centrum společných služeb, které pomáhá obcím, s čím je potřeba. Důležitá je příprava podkladů pro jednotlivé projekty. Obce ušetří pracovní čas, peníze a rychleji dojdou k cíli. A samostatně by některé dotace ani nebylo možné získat. Příkladem zajištění služeb občanům je pořízení a provoz pojízdné prodejny, která stála 1,2 milionů korun. Pojízdná prodejna v současné době zajíždí na 29 zastávek.

Pro dvě desítky obcí a základních škol je zajištěn odborně vyškolený pověřenec pro tzv. GDPR, zajišťování ochrany osobních dat.

Velkým tématem je odpadové hospodářství, snižování produkce odpadů, snaha o trend zpracování některých přímo u nás a nikam nic neodvážet, např. přepracovávat popel do posypového kameniva. Odpady řešíme v rámci zpracovávané „Strategie nakládání s odpady“.

Projekčně a organizačně se pracuje na „Rozšíření sběrného dvora v Horažďovicích“. Město jako vlastník stávajícího sběrného dvora deklaruje členským obcím, které se budou podílet na jeho modernizaci, právo využívat výhodně jeho služeb. Obce se budou dle stanoveného klíče podílet na spolufinancování projekčních příprav a i na modernizaci.

Do obcí, které se zapojily do projektu „kompostéry“, bylo zajištěno 1.300 domovních kompostérů za 4,5 milionu korun. Teď je zajišťována druhá dodávka dalších kompostérů na domácí bioodpad v počtu 400 kusů. Pozor, obce to vyšlo jen na 15 % nákladů. A když říkám obce, tak myslím lidi z našich vesnic a měst.

Letos byla získána další dotace na realizaci projektu „Velkoobjemové kontejnery pro svoz bioodpadů“. Bylo získáno 45 kontejnerů. Celkové náklady na jejich pořízení byly 2,5 milionu korun. Obce hradily pětinu nákladů.

Množství odpadů všeho druhu přibývá a narůstají náklady na jejich likvidaci. Nesmíme opomíjet další důsledky nakládání s odpady, především vlivy na životní prostředí, v němž žijeme. Proto běží vzdělávací programy pro veřejnost s důrazem na děti a mládež „Osvěta v odpadovém hospodářství“. Během roku 2020 ve spolupráci s Envicentrem PROUD proběhl už 4. ročník část programu „Třídím pro Horažďovicko“, kterého se zúčastnilo přibližně 300 žáků 1. stupně základních škol. Osvěta bude pokračovat i nadále.

Jsou však připravovány a prováděny další projekty, např. Otavská cyklostezka, nyní v úseku „Stezka pro cyklisty Horažďovice – Velké Hydčice“.

V rámci sdílení tzv. dobré praxe jsou navázány kontakty a svazek obcí se účastní dvou mezinárodních projektů s partnerskými regiony.

Letos byla vydána vlastivědná kniha „Horažďovicko pod Práchní“, mapující území všech 20 obcí území ORP. Vydání by se nepovedlo, kdyby knihy neodebraly všechny obce.

Výše popsané úsilí obcí zajišťují nyní dva pracovníci svazku. Plus celou škálu výstupů a plánování dalších. Financování provozu je po sedm roků zajišťováno hlavně za podpory Svazu měst a obcí ČR. Důležité je monitorování dotačních titulů a zpracovávání dotačních projektů. To do našeho prácheňského území přineslo miliony. Důležitá a podstatná je místní součinnost, sounáležitost, možnost vzájemně si poradit a pomoci.

Petr Klásek